Modificări

Salt la: navigare, căutare

Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos

26.329 de octeți adăugați, 10 iunie 2010 17:12
transfer text corect
ACATISTUL DE MULŢUMIRE SLAVĂ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATEAcatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate Ceresc, ... . Sfinte Dumnezeule, ... (de trei ori) Mărire ... Şi acum ... . Amin. Preasfântă Treime ... . Doamne miluieşte (de trei ori), Mărire ... Şi acum ... . Amin. Tatăl nostru ... Amin. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.== Rugăciunile începătoare==
Condacul 1: Împărate În numele Tatălui şi al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ţii în dreapta Ta toate cărările vieţii omeneşti cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îţi mulţumim pentru binefacerile Tale cele arătate Fiului şi cele ascunseal Sfântului Duh, pentru viaţa pământească şi pentru cereştile bucurii ale Împărăţiei TaleAmin. Arată-ne şi de acum mila Ta, celor ce cântăm: Slavă Ţie, Dumnezeule în veci!
Icosul 1:Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat, dar Îngerul păzitor a întins aripi luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta străluceşte de atunci peste toate cărările mele, în chip minunat călăuzindu-mă către lumina veşniciei. Cu slavă s-a arătat, din prima zi şi până acum, darurile Proniei Tale celei îmbelşugate. Îţi mulţumesc şi îţi strig cu toţi cei care te cunosc pe Tine:Slavă Ţie, Celui ce m-ai chemat la viaţă;Slavă Ţie, Celui ce mi-ai arătat frumuseţea lumii:Slavă Ţie, Celui ce ai deschis înaintea mea cerul şi pământul ca pe o carte a veşnicei înţelepciuni;Slavă Ţie, pentru veşnicia ce se arată în lumea cea vremelnică;Slavă Ţie, pentru milele Tale cele arătate şi cele ascunse;Slavă Ţie, pentru fiecare suspinare în încercările mele;Slavă Ţie, pentru fiecare pas al vieţiiDumnezeul nostru, pentru fiecare clipă de bucurie;Slavă Ţie, Dumnezeule în veci!
Condacul al 2-lea:DoamneSlavă Ţie, ce bine e să fii oaspetele zidirii Tale: vântul bine înmiresmatDumnezeul nostru, munţii care tind spre cer, apele ca nişte oglinzi nemărginite în care se răsfrâng aurul razelor şi curgerea lină a norilor. Întreaga fire şopteşte tainic, toată e plină de mângâiere, păsările şi dobitoacele poartă pecetea iubirii Tale. Binecuvântat este pământul cu frumuseţea cea degrab trecătoare care deşteaptă dorul de veşnicul locaş unde întru nestricăcioasa frumuseţe se aude cântarea: AliluiaSlavă Ţie !
Icosul al 2-lea:M-ai adus în viaţa aceasta ca într-un rai preasfânt. Am văzut cerul ca un potir albastru şi adânc, în azurul căruia cântă păsările, am ascultat foşnetul liniştitor al pădurii şi susurul dulce - glăsuitor al apelor, m-am înfruptat din roadele bine înmiresmate şi dulci, ca şi din mierea cea parfumată. Ce bine e la Tine pe pământ şi câtă bucurie să fiu oaspetele Tău!Slavă Ţie, pentru praznicul vieţii;Slavă Ţie, pentru buna mireasmă a lăcrămioarelor şi a trandafirilor;Slavă Ţie, pentru felurimea cea desfătată a roadelor şi a seminţelor;Slavă Ţie, pentru strălucirea de giuvaer din roua dimineţii;Slavă Ţie, pentru surâsul deşteptării scăldate în lumină;Slavă Ţie, pentru frumuseţea zidirii mâinilor Tale;Slavă Ţie, pentru viaţa veacului acestaDumnezeul nostru, prevestitoare a celei cereşti;Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 3-lea:Prin puterea Sfântului Duh împrăştie mireasma orice floareÎmpărate ceresc, tainică adiere de parfumMângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, gingaşă alcătuire Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de culoriviaţă, frumuseţea Celui Mare vino şi Te sălăşuieşte întru cele smerite. Laudă noi, şi cinste Făcătorului ne curăţeste pe noi de viaţă Dumnezeutoată întinăciunea şi mântuieşte, Cel Care a încununat ţarina cu aurul spicelor şi cu azurul albăstrelelorBunule, iar sufletul cu bucuria vederii celor tainicesufletele noastre. Veseliţi-vă şi-I cântaţi Lui: Aliluia!
Icosul al 3-lea:Cât de minunat eşti în sărbătoarea primăveriiSfinte Dumnezeule, când se trezeşte la viaţă toată făptura şi noi strigăm cu bucurie către Tine: Tu eşti Izvorul vieţiiSfinte tare, Tu eşti Biruitorul morţii! Mângâiate de lumina lunii şi de cântecele privighetorilor stau văile şi codrii în veşminte Sfinte fără de nuntă. Întreaga lume e mireasa Ta şi ca pe Mirele ei veşnic te aşteaptă. Dacă iarba câmpului astfel o îmbracimoarte, miluieşte-ne pe noi, oare cum ne vei preschimba în veacul Învierii ce va să fie? Cum vor lumina trupurile noastre, iar sufletele cum vor străluci?Slavă Ţie, Celui ce ai scos dintru întunecimile pământului felurite culori şi gusturi şi miresme;Slavă Ţie, pentru zidirea cea primitoare şi bogată în mângâiere;Slavă Ţie, că ne-ai înconjurat cu mii şi mii de făpturi;Slavă Ţie, pentru adâncul înţelepciunii Tale, care şi-a pus pecetea peste întreaga lume;Slavă Ţie, cu evlavie sărutăm urmele paşilor Tăi nevăzuţi;Slavă Ţie, Celui ce ai aprins înaintea noastră lumina cea strălucitoare a vieţii veşnice;Slavă Ţie, pentru nădejdea vieţii nestricăcioase, nepieritoare, desăvârşite;Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!
Condacul al 4-lea:Cu câtă dulceaţă îi îndestulezi pe cei ce se gândesc la TineSfinte Dumnezeule, ce Făcător de viaţă este Cuvântul Tău cel Sfânt! Mai plăcută decât untdelemnul şi mai dulce decât fagurii este împreună - grăirea cu Tine. Rugăciunea adusă Ţie prinde viaţă şi se înaripează: cu ce cutremur se umple sufletul şi cât de măreţe şi pline de tâlc par atunci viaţa şi făptura toată! Unde nu eşti Tu - acolo este pustiu. Unde eşti Tu - acolo e bogăţia sufletuluiSfinte tare, acolo se revarsă, ca un şuvoi Sfinte fără de apă viemoarte, cântarea: Aliluiamiluieşte-ne pe noi !
Icosul al 4-lea:Când se lasa înserarea pe pământ şi se aşterne liniştea aducând vremea odihnei şi a somnului obştescSfinte Dumnezeule, paletele strălucitoare închipuite de norii poleiţi cu aurul amurgului îmi par a fi cămara Ta. Foc şi porfirăSfinte tare, aur şi azur grăiesc proorocind despre frumuseţea negrăită a cereştilor Tale sălaşuri şi cu glas Sfinte fără de prăznuire strigă:Slavă Ţiemoarte, în ceasul tihnit al înserării;Slavă Ţie, Celui ce ai revărsat asupra lumii adâncă pace; Slavă Ţie, pentru raza de rămas bun a soarelui care apune;Slavă Ţie, pentru darul somnului odihnitor;Slavă Ţie, pentru bunătatea vădită în întuneric, prin lumina miluieşte-ne pe care o ţeşi în inimile noastre;Slavă Ţie, pentru rugăciunile smerite ale sufletului păzit de înger;Slavă Ţie, pentru deşteptarea făgăduită în bucuria veşnicei zile neînserate;Slavă Ţie, Dumnezeule, în vecinoi !
Condacul al 5-lea:Nu sunt cumplite viforele vieţii pentru acela în al cărui suflet străluceşte făclia focului Tău. Împrejur - vreme rea Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi întuneric, groază acum şi urlet de vijelie; iar sufletul lui e PACE pururea şi LUMINĂ: acolo e HRISTOS! Şi inima cântă: Aliluia!în vecii vecilor. Amin.
Icosul al 5Preasfântă Treime, miluieşte-lea:ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.Văd cerul Tău strălucitor de steleSlava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. OTatăl nostru, cât Care eşti de bogat în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi câte lumini ai! Prin razele îndepărtaţilor luminători mă priveşte veşnicia; Sunt aşa mic pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă ne-o nouă astăzi, şi neînsemnatne iartă nouă greşalele noastre, dar cu mine este Domnul precum şi pretutindeni sunt păzit noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de dreapta Lui cea iubitoarecel rău.Slavă ŢiePentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru necontenita Ta purtare de grijă;miluieşte-ne pe noi.Amin.Slavă ŢieMiluieşte-ne pe noi, Doamne, pentru oamenii miluieşte-ne pe care pronia Ta mi inoi, că, nepricepându-a adus în cale;Slavă ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, pentru dragostea rudelorca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, pentru dăruirea prietenilor;miluieşte-ne pe noi.Slavă ŢieTatălui şi Fiului şi Sfântului DuhDoamne, pentru blândeţea dobitoacelor caremiluieşte-mi slujesc;ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, ca Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Slavă ŢieUşa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, pentru clipele luminoase ale vieţii mele;că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.SIMBOLUL CREDINŢEISlavă ŢieCred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, pentru bucuriile limpezi ale inimii;văzutelor tuturor şi nevăzutelor.Slavă ŢieŞi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru fericirea a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat dela Duhul Sfant şi din Maria Fecioara şi S-a făcut Om. Şi S-a trăirăstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, dea pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi şi S-a mă nevoi suit la ceruri şi şade de-a contempla;dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.Slavă ŢieŞi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, DumnezeuleCare din Tatăl purcede, în veciCela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.Întru una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.Amin !
Condacul Iisuse preadulce, mângâierea sufletului meu, Iisuse, curăţirea minţii mele, Stăpâne mult milostive, Iisuse, mântuieşte-mă; Iisuse Mântuitorul meu, Iisuse al 6-lea:Cât eşti de măreţ şi de apropiat întru cumplita suflare a furtuniimeu atotputernice, nu mă lăsa pe mine, cum se vădeşte atotputernicia mâinilor Tale în şerpuirea fulgerelor orbitoare: minunată este măreţia Ta. Glasul Domnului peste câmpii şi în foşnetul codrilorMântuitorule, glasul Domnului în purcederea tunetelor ci mă miluieşte şi ploii, glasul Domnului peste ape multe. Lăudat fii în vuietul munţilor care scuipă foc. Tu scuturi pământul ca pe un veşmântmă izbăveşte de toată muncirea; Tu înalţi până la cer valurile mării. Laudă Ţiede partea celor mântuiţi Iisuse al meu mă învredniceşte şi fă-mă părtaş cetei aleşilor Tăi, Celui ce ai smerit trufia omenească, făcând să se înalţe strigăt Iisuse iubitorule de pocăinţă: Aliluia!oameni.
Icosul Iisuse preadulce, slava Apostolilor; Iisuse al 6-lea:Ca fulgerul când luminează cămările ospăţului şi după el par jalnice toate făcliilemeu, aşa ai strălucit şi tu în sufletul meulauda mucenicilor; Stăpâne atotputernice, fără de vesteIisuse, mântuieşte-mă pe mine cel ce alerg la vremea celor mai mari bucurii ale meleTine; iar după lumina ta de fulgerIisuse Mântuitorul meu, ce palide, întunecate şi firave păreau aceste bucurii... Sufletul Iisuse al meu năzuieşte spre Tine!Slavă Ţiepreaînfrumuseţate, culme a celor mai înalte visuri omeneşti;Slavă ŢieMântuitorule, pentru setea noastră nepotolită după împărtăşirea cu Dumenezeu;Slavă ŢieIisuse, Celui ce ai aprins în noi un dor mai mare de cele cereşti decât de cele pământeşti;Slavă Ţiemiluieşte-mă, Celui pentru rugăciunile celei ce faci din noi fii ai luminii înveşmântânduTe-ne cu cele mai gingaşe raze a născut şi ale Tale;Slavă Ţietuturor sfinţilor Tăi, Iisuse, Celui ce ai zdrobit puterea duhurilor întunericului şi ai sortit tot răul nimicirii;Slavă Ţieale tuturor proorocilor, Mântuitorul meu, pentru descoperirile Tale;Slavă ŢieIisuse, pentru fericirea de a Te simţi şi a vieţui cu Tine;Slavă Ţiemă învredniceşte desfătării raiului, DumnezeuleIisuse, în veci!iubitorule de oameni.
Condacul Iisuse preadulce, lauda monahilor; Iisuse îndelung răbdătorule, desfătarea şi podoaba pustnicilor; Iisuse, mântuieşte-mă, Iisuse, Mântuitorul meu; Iisuse al 7meu preabunule, scoate-lea:În sânul minunatei simfonii care ne înfăşoară cu bogatele ei armonii se face auzită chemarea Ta. Tu ne descoperi pridvorul Împărăţiei ce va să fie în dulceaţa cântărilormă din mâna balaurului, Mântuitorule Iisuse şi mă slobozeşte acum, în minunatele acorduri ale suntetelorMântuitorule Iisuse, în simţirea înaltă din glăsuirea lorlanţurile acestuia şi din groapa cea prea adâncă mă scoate, în strălucirea lucrării artistului. Orice adevărată frumuseţe ne poartă sufletul spre TineMântuitorul meu Iisuse, ca o puternică chemare, făcându-ne să înălţăm şi mă numără împreună cu glas oile cele de sărbătoare cântarea: Aliluia!-a dreapta, Iisuse.
Icosul al 7-lea:Cu pogorârea Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Tu luminezi Şi acum şi pururea şi faci să rodească arta pictorilor, inspiraţia poeţilor, gândirea savanţilorîn vecii vecilor. '''Amin'''. Cu puterea cunoaşterii Născatoare de sus pătrund ei legile TaleDumnezeu, luminându-le adâncul înţelepciunii Tale de Ziditor. Lucrările lor ceea ce ai născut pe Iisus cel preadulce, pe Iisus cel atotîndurator şi fără iubitor de voie Te mărturisesc: Ooameni, cât de mare eşti în operele lorpe Iisus cel singur bun şi îndurător, cât eşti de mare în omul pe care Tu lAcela roagă-ai făcut!Slavă ŢieL, Celui ce Ţi-ai arătat puterea în legile ce cârmuiesc zidirea;Slavă ŢieStăpâna lumii întru totul nevinovată, că toată făptura e plină să mă miluiască pe mine păcătosul şi de partea cea de legile pe care i le-ai rânduit;Slavă Ţie, pentru tot ce ni s-a descoperit prin harul Tau;Slavă Ţie, pentru ceea ce cu înţelepciune ne-ai ascuns;Slavă Ţie, pentru geniul minţii omeneşti;Slavă Ţie, pentru puterea stânga să mă scape şi stării celei de-a lucra cele de folos;Slavă Ţiedreapta să mă învrednicească, pentru limbile de foc ale inspiraţiei;Slavă Ţiecând va şedea să judece lumea, Dumnezeule, în veci!precum este scris.
Condacul al 8-lea'''Stihiri''' :Cât de apropiat eşti de noi în ziua bolii! Tu Însuţi cercetezi pe cei bolnavi, Tu Însuţi te apleci spre patul celui suferind. Şi inima lui stă de vorbă cu Tine. Tu luminezi sufletul cu pace în vremuri grele, de pătimiri şi scârbe, Tu trimiţi ajutor neaşteptat. Tu mângâi, Tu cercetezi cu dragoste şi mântui, Ţie îţi înălţăm cântare: Aliluia!
Icosul al-8 lea:CândMântuitorul meu, Iisuse, prunc fiindCel ce ai mântuit pe desfrânatul; Mântuitorul meu, Te-am chemat cu înţelegere pentru prima oarăIisuse, mi-care ai împlinit rugăciunea şi miprimit pe desfrânata, miluieşte-ai adumbrit sufletul cu pacea harului Tău. Atunci am înţeles că Tu eşti bun şi fericiţi sunt cei care aleargă la Tine. Am început a Te chema din ce în ce mai des, iar pe mine acum strig:Slavă Ţie, Celui ce plineşti cererea pentru cele bune;Slavă ŢieIisuse mult milostive, Celui ce veghezi necontenit asupra mea: Slavă Ţiemântuieşte-mă şi îndură-Te de mine, Celui ce tămăduieşti neputinţele şi scârbele pentru trecerea vindecătoare a timpului;Slavă Ţieo, Celui ce sigur ştii să îngădui să fim prigoniţi pe nedrept;Slavă ŢieIisuse, Celui prin Care nici o pierdere nu e de neînlocuit şi tuturor le dăruieşti viaţa dătătorule de veci;Slavă Ţiebine, Celui ce faci nepieritor tot lucurul cel înalt şi bun;Slavă Ţie, Celui ce neprecum Te-ai făgăduit reîntâlnirea cea dorită cu cei îndurat de aproape ai noştri adormiţi întru nădejdea Învierii;Slavă ŢieManase, DumnezeuleMilostive Iisuse al meu, în veci!ca Cel ce eşti însuţi iubitor de oameni.
Condacul al 9-leaStih :De ce zâmbeşte tainic toată făptura în zilele de praznic? De ce atunci se revarsă în inimă o minunată uşurareAscultă, fără asemănare cu cele şi însuşi văzduhul devine altar şi biserică purtătoare de lumină? E adierea harului Tău, e strălucirea TaboruluiDumnezeule, cerul rugăciunea mea şi pământul cântă atunci laudă: Aliluia!nu trece cu vederea ruga mea.
Icosul al 9-lea:Când m-ai insuflat spre Nici o poruncă a sluji aproapelui, luminânduTa pe pământ n-mi sufletul cu umilinţă, atunci una din razele Tale nenumărate a căzut asupra inimii mele si ea s-a făcut purtătoare de lumină, fier în văpaie: am privit chipul Tău tainic şi neapropiatfacut.Slavă Cum mă voi arăta Ţie, Celui ce ai preschimbat viaţa noastra cu faptele bunătăţii;Slavă Ţieşezi pe tron, Celui ce ai pecetluit să dau răspuns şi să fiu judecat pentru toate câte am făcut cu negrăita dulceaţă fiecare din poruncile Tale;Slavă Ţie, Celui ce Te sălăşluieşti în chip nevăzut acolo unde adie buna mireasmă a milostivirii;Slavă Ţie, Celui ce ne-ai trimis nereuşite ştiinţă şi scârbe ca să ne întoarcem ochii spre suferinţa celorlalţi;Slavă Ţiecu neştiinţă, Celui ce ai pus mare răsplată în însăşi fapta bună;Slavă Hristoase al meu Iisuse ? Drept aceea strig Ţie! pentru rugăciunile slujitorilor Tăi, Celui ce primeşti avântul spre cele înalte;Slavă ŢieIisuse, Celui ce învălui cu iubirea mai presus de toate;Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!mântuieşte-mă pe mine păcătosul.
Condacul al 10-leaStih :Un lucru prefăcut în pulbere nu se alcătuieşte iarî din aceasta, dar Tu învii pe cei a căror conştiinţă sEu către Dumnezeu am strigat şi Domnul m-a stins şi întorci la frumuseţea cea dintâi sufletele ce o pierduseră fără nădejdea de a o mai dobândi. Cu TINE nimic nu e cu neputinţă de îndreptat. Tu eşti cu totul DRAGOSTE. Tu eşti Cel ce auzit pe toate le zideşti şi Cel ce iarpşi dai VIAŢĂmine. Pe Tine te lăudăm cântând: Aliluia!
Icosul al 10Cine nu mă va plânge pe mine, care am călcat porunca Ta, Iisuse, cu neînfrânarea ? Şi în locul raiului în iad m-lea:Dumnezeul meuam sălăşluit, Cel ce cunoşti căderea îngerului trufaş al zorilorIisuse ! Cu vederea celor dulci la gustare, mântuieştemoarte mi-mă cu harul Tăuam agonisit şi de slava Ta, nu mă lăsa să mă îndepărtez Mântuitorul meu Iisuse şi să mă îndoiesc de Tineviaţă m-am arătat străin. Ascute auzul meuCi mă primeşte pe mine care mă pocăiesc, ca să aud în toate clipele vieţii mele glasul Tău tainic un milostiv şi să-ţi strig, iubitorule de oameni:Slavă Ţieiubitor, Iisuse al meu, pentru minunatele potriviri de întâmplări pe care le-a rânduit pronia mare mila Ta;Slavă Ţie, pentru presimţirile dăruite de har;Slavă Ţie, pentru poveţele glasului tainic;Slavă Ţie, pentru descoperirile din vis şi din trezie ale cuvioşilor Tăi;Slavă Ţie, Celui ce zădărniceşti planurile nefolositoare;Slavă Ţie, Celui ce ne trezeşti prin suferinţe din beţia patimilor;Slavă Ţie, Celui ce smereşti spre mântuire trufia inimii;Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!.
Condacul al 11-lea:Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului DuhPrin lanţul de gheaţă al veacurilor simt suflul fierbinte al dumnezeirii Tale Şi acum şi pururea şi dragostea Ta de oameniîn vecii vecilor. Tu eşti aproape, sorocul vremurilor se apropieAmin. Văd Crucea Ta: ai îndurat-o pentru mine. În pulbere se aşterne duhul meu înaintea Sfintei Cruci: aici e biruinţa iubirii şi a mântuirii, aici nu încetează în veci lăuda: Aliluia!
Icosul al 11-lea:Fericit cel Preacurată Fecioară, care va cina în Împărăţia ta, însă Tu m-singură ai împărtăşit încă de născut pe pământ cu această fericireIisus, izbăveşte-mă de fiecare dată când mi-ai întins cu dreapta Ta dumnezeiască Trupul păcatele cele sufleteşti şi Sângele Tau, iar eu, mult păcătosul, am primit Sfintele Taine şi am simţit iubirea Ta cea negrăită şi mai presus te rog să mă miluieşti pe mine cel mort; că tu eşti nădejdea celor fără de fire.Slavă Ţie, pentru puterea harului Tău cel necuprins nădejde şi de viaţă făcătorajutătoarea lumii;Slavă Ţiecă poţi a-mi ajuta, Fecioară, Celui ce ai înălţat Biserica Ta ca adăpost lumii ostenite;Slavă Ţie, Celui ce ne-ai născut o Maică a doua oară prin apele cele de viaţă făcătoare ale BotezuluiDomnului;Slavă Ţienu trece rugăciunea mea, căci Tu întorci celor ce se pocăiesc neprihănirea crinilor;Slavă Ţienici nu mă lăsa, adânc nesecat al iertării;Slavă Ţieîntru tot curată Stăpână, pentru paharul vieţii şi pentru pâinea bucuriei veşnice;Slavă Ţieci ca o iubitoare de oameni, Celui ce nemiluieşte-ai ridicat spre cer;Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!mă.
Condacul al 12-lea:Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşteDoamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşteDoamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşteDe multe ori am privit cum se răsfrângea Slava Ta pe chipurile celor răposaţi. Cum străluceau de nepământeasca frumuseţe şi bucurieDoamne miluieşte, cât de nematerialnice păreau trăsăturile lor: cu adevărat era praznicul fericirii şi al odihnei în sfârşit atinse; tăcerea lor striga spre Tine. În ceasul sfârşitului luminează şi sufletul meuDoamne miluieşte, cel care strigă: Aliluia!Doamne miluieşte
Icosul al 12-lea:Ce înseamnă laudele mele înaintea Ta ! Eu nu am auzit cântarea heruvimilor - aceasta este partea sufletelor înalte - dar ştiu cum te slăveşte firea. Am privit iarna cum, sub tăcerea lunii, întreg pământul Îţi aduce tihnita rugăciune, înveşmântat în haină albă, strălucind de nestematele zăpezii. Am văzut cum se bucură de Tine soarele care răsare şi-am auzit corurile păsărilor slavoslovind. Am auzit cum foşnesc codrii, cântă vânturile şi apele susură cu taină despre Tine, am auzit cum Te propovăduiesc cetele luminătorilor prin mişcarea pe care le-ai rânduit-o, cu înţelepciune pe nesfârşitele întinderi. Ce e lauda mea? Firea este ascultătoare, iar eu nu sunt. Atâta cât trăiesc Slavă Tatălui şi văd dragostea Ta, râvnesc să-Ţi mulţumesc, să mă rog Ţie şi să strig:Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat lumina;Slavă Ţie, Celui ce ne-ai iubit cu dragoste adâncă, nemăsurată Fiului şi dumnezeiască;Sfântului DuhSlavă Ţie, Celui ce ne umbreşti cu lumina, cu cetele sfinţilor Şi acum şi îngerilor Tăi;Slavă Ţie, Preasfântule Părinte, Care ne-ai chemat să dobândim Împărăţia Ta;Slavă Ţie, Duhule Sfinte, Soare De-Viaţă-Făcător al veacului ce va să vină;Slavă Ţie, Fiule al lui Dumnezeu, începătură a mântuirii noastre;Slavă Ţie, pentru toate, Treime Dumnezeiască pururea şi Preabună;Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!vecii vecilor. Amin.
Condacul al 13-lea:Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu,O, Preabună Veniţi sţ ne închinăm şi De-Viaţă-Făcătoare Treimesă cădem la Hristos, primeşte mulţumire pentru toate milele Tale şi ne arată vrednici de binefacerile Tale caÎmpăratul nostru Dumnezeu, înmulţind talanţii care Veniţi să ne-au fost încredinţaţiînchinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, să intrăm în veşnica bucurie a Domnului Împăratul şi Dumnezeul nostru cântând cântare de biruinţă: Aliluia! (de trei ori) Apoi se zice Icosul 1 şi Condacul 1.
'''PSALMUL 142''' :1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.3. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morţii cei din veacuri.4. S-a mâhnit în mine duhul meu, în mine inima mea s-a tulburat.5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ înseţosat.7. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.8. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.9. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Doamne ! La Tine am scăpat,10. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povăţui la pământul dreptăţii.11. Pentru numele Tau, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu.12. Şi întru mila Ta vei sfârşi pe vrăjmaşii mei şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.Şi iarăşi :Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, şi să nu intri la judecată cu robul Tău.Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, şi să nu intri la judecată cu robul Tău.Duhul Tău cel bun mă va povăţui la pământul dreptăţii.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru.Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru.Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru.TroparCând Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţa fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate puterile cereşti au strigat ! Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ţie.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului DuhCând Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţa fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate puterile cereşti au strigat ! Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ţie.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu; cu curăţia fiind pecetluită şi cu fecioria păzită, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu Cel adevărat, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului DuhŞi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. '''Psalmul 50''' : 1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte.4. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea.5. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.7. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale Mi-ai arătat mie.8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le.11. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.12. Nu mă lepada de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte.14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.17. Ca de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul tău viţei. '''Canon de umilinţă către Domnul nostru Iisus Hristos''' Cântarea întâiaÎn adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea-înarmată; iar Cuvântul întrupându-Se a pierdut păcatul cel prea rău; Domnul cel preaslăvit, căci cu slava S-a preaslăvit. Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă. Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse îndelung răbdătorule, vindecă rănile sufletului meu, Iisuse, şi îndulceşte, Te rog, inima mea, mult milostive, ca fiind mântuit să Te slăvesc pe Tine, Iisuse, Mântuitorul meu. Iisuse preadulce Hristoase; Iisuse, deschide-mi uşile pocăinţei, iubitorule de oameni, Iisuse, şi mă primeşte pe mine cel ce cad la Tine şi fierbinte Te rog, Iisuse, Mântuitorul meu, Cel ce eşti iertarea păcatelor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse, scoate-mă din mâna lui veliar cel înşelător, Iisuse, şi mă fă stătător de-a dreapta slavei Tale; Iisuse Mântuitorul meu, izbăveşte-mă de partea cea de-a stânga. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Stăpână, care ai născut pe Iisus Dumnezeu, roagă-L pentru noi netrebnicii robii tăi, Preacurată, ca să ne izbăvim de munci cu rugăciunile tale, noi cei întinaţi, ceea ce eşti fără de întinăciune, primind în tine slava cea de-a pururea. '''Cantarea a treia'''Pe piatra credintei intarindu-ma, Tu ai deschis gura mea asupra vrajmasilor mei; ca s-a veselit duhul meu a canta Tie : nu este Sfant ca Dumnezeul nostru si nu este drept afara de Tine, Doamne. Auzi, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe robul Tau, care striga cu umilinta si ma izbaveste de osanda si de munci, Iisuse al meu, Cel ce esti singurul indelung-rabdator, Iisuse preadulce, mult milostive. Ridica-ma, Iisuse, pe mine, robul Tau, cel ce cad cu lacrimi, Iisuse al meu si ma mantuieste, Iisuse al meu, pe mine cel ce ma intorc si ma izbaveste Stapane, de gheena, Iisuse preadulce, mult milostive. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh Vremea, Iisuse al meu, pe care mi-ai dat-o, in patimi am cheltuit-o, Iisuse al meu; drept aceea, nu ma lepada pe mine, Iisuse al meu, ci ma cheama, Te rog, Stapane, Iisuse preadulce, si ma mantuieste. Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Fecioara, care ai nascut pe Iisus al meu, roaga-L sa ma izbaveasca de gheena, caci tu singura esti rugatoare pentru cei scarbiti, ceea ce esti de Dumnezeu daruita si ma invredniceste vietii celei vesnice, ceea ce esti cu totul fara prihana. Catavasie Pazeste-ne de nevoi pe noi robii Tai, milostive, ca noi cu deadinsul catre Tine scapam, ca la Izbavitorul Cel milostiv, Stapanul a toate, Domnul Iisus. Svetlina Cele ceresti si cele pamantesti cu cuvantul Tau le-ai adus intru fiinta, ca un Atotputernic; iar cetele ingerilor cu cutremur stand inaintea Ta, neincetat lauda Iti aduc Tie, Stapane, Celui ce pe toate marginile le-ai stralucit cu lumina Ta, prin care si noi strigam Tie! mantuieste-ne pe noi cu milostivirea Ta. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh Iisuse preadulce, lumina lumii, lumineaza ochii sufletului meu, Fiul lui Dumnezeu, cu lumina Ta cea dumnezeiasca stralucitoare, ca sa Te laud pe Tine, lumina cea neinserata. Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. A ta folosinta agonisind, Preacurata, si cu rugaciunile tale de nevoi izbavindu-ne, cu crucea Fiului tau, pretutindenea fiind paziti, dupa datorie pe tine toti cu buna credinta, te slavim Cantarea a patraAi venit din Fecioara, nu sol, nici inger, ci Tu insuti, Doamne, Te-ai intrupat si m-ai mantuit pe mine omul; pentru aceasta strig catre Tine : Slava puterii tale, Doamne ! Vindeca, Iisuse al meu, ranile sufletului meu, Iisuse al meu si ma scoate Te rog din mana lui veliar celui stricator de suflete, Iisuse al meu Milostive si ma mantuieste. Am gresit, Iisuse al meu preadulce, Indurate Iisuse al meu, mantuieste-ma pe mine cel ce scap sub acoperamantul tau, Iisuse indelung-rabdatorule si imparatiei Tale ma invredniceste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh N-a gresit, Iisuse al meu, nimeni precum am gresit eu ticalosul; ci cad rugandu-ma : Iisuse al meu, mantuieste-ma si-mi daruieste mostenirea vietii, Iisuse al meu. Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Cu totul laudata, ceea ce ai nascut pe Iisus Domnul, pe Acela roaga-L sa izbaveasca de munci pe toti cei ce te lauda pe tine si te numesc dupa adevar, Nascatoare de Dumnezeu. Cantarea a cinceaLuminarea celor ce zaceau in intuneric si mantuirea celor desnadajduiti Tu esti, Hristoase, Mantuitorul meu; si la Tine manec, Imparatul pacii, lumineaza-ma cu stralucirea Ta, ca nu stiu alt Dumnezeu afara de Tine Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma. Tu esti lumina mintii mele, Iisuse al meu; Tu esti mantuirea sufletului meu celui desnadajduit, Mantuitorule; Tu, Iisuse al meu, de munci si de gheena ma izbaveste pe mine cel ce strig : Mantuieste-ma, Iisuse al meu, Hristoase, pe mine ticalosul. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh Cu totul fiind surpat de patimi de ocara, Iisuse al meu, trimite-mi mana de ajutor si ma scoate pe mine, cel ce strig : Mantuieste-ma, Iisuse al meu, Hristoase, pe mine, ticalosul ! Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Fecioara, de Dumnezeu nascatoare, care ai nascut pe Iisus, pe Acela roaga-L, Curata, sa mantuiasca pe toti ortodocsii, pe calugari si pe mireni si sa izbaveasca de gheena pe toti cei ce striga : nu stim alta ajutatoare tare afara de tine ! Cantarea a saseaDe adancul pacatelor fiind inconjurat, chem adancul cel nepatruns al milostivirii Tale; scoate-ma din stricaciune Dumnezeule. Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma. Iisuse al meu, Hristoase mult milostive, primeste-ma pe mine cel ce ma marturisesc Tie, o, Iisuse si ma mantuieste si ma scoate din stricaciune, Iisuse al meu. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh Iisuse al meu, pe desfranata si pe desfranatul si pe Manase si pe vamesul am covarsit cu patimile, o, Iisuse al meu si pe talharul, Iisuse si pe niniviteni. Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Fecioara preacurata, ceea ce ai nascut pe Iisus, Hristosul meu, tu care singura esti neintinata, curateste-ma acum cu isopul rugaciunilor tale pe mine cel intinat. Catavasia Pazeste-ne de nevoi pe noi robii Tai, Milostive, ca noi cu dinadinsul catre Tine scapam, ca la Izbavitorul cel preamilostiv, Stapanul a toate, Domnul Iisus. Apoi rugaciunea aceasta : Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care cercetezi faptura Ta, Caruia sunt aratate patimile mele si neputinta firii noastre omenesti si taria pizmasului nostru, Tu insuti ma acopera de rautatea lui, pentru ca puterea lui este tare, iar firea noastra patimasa si taria neputincioasa. Tu, dar, o Bunule, Cel ce stii neputinta noastra, Care si porti greutatea neputintei noastre, pazeste-ma de tulburarea cugetelor si de potopul patimilor si fa-ma vrednic acestei slujbe sfinte a Ta, ca nu cumva in poftele mele cele intinate sa pierd dulceata ei si sa ma aflu fara de rusine si fara de frica inaintea Ta. Ci, Doamne, preadulcele meu Iisuse, miluieste-ma si ma mantuieste. CONDACELE SI ICOASELE ACATISTULUI MANTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOSCondacul 1 :Aparatorul cel mai mare si Doamne, Biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbavit de moartea cea vesnica, cele de lauda aducem Tie noi, robii Tai si zidirea Ta. Ci, ca Cel ce ai indurari nenumarate, izbaveste - ne pe noi din toate nevoile, care-Ti strigam Tie ! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !Icosul 1 :Facatorul ingerilor si Doamne al puterilor, deshide-mi mie, nepriceputului, mintea si limba, spre lauda preacuratului Tau nume, precum ai deschis auzul si limba celui surd si gangav de demult, ca sa graiesc si eu acestea : Iisuse, preaminunate, mirarea ingerilor;Iisuse, preaputernice, izbavirea stramosilor;Iisuse, preadulce, slava patriarhilor;Iisuse, preaslavite, taria ocarmuitorilor;Iisuse, preaiubite, plinirea proorocilor;Iisuse, preaminunate, intarirea mucenicilor;Iisuse, prealine, bucuria calugarilor;Iisuse, preamilostive, dulceata preotilor;Iisuse, preaindurate, infranarea pustnicilor;Iisuse, preadulce, bucuria preacuviosilor;Iisuse, preacurate, mintea cea intreaga a celor curati cu fecioria; Iisuse, Cel mai inainte de veci, mantuirea pacatosilor;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !Condacul 2 :Vazand, Doamne, pe vaduva care plangea foarte si, precum atunci, milostivindu-Te, ai inviat pe fiul ei, pe care il ducea sa-l ingroape, asa inviaza si sufletul meu cel omorat cu pacatele, Iubitorule de oameni, si Te milostiveste spre mine, care-Ti cant Tie : Aliluia !Icosul 2 :Intelegerea cea neinteleasa cautand Filip sa o inteleaga, graia : Doamne, arata noua pe Tatal. Iar Tu ai zis catre dansul : Atata vreme fiind cu Mine, au n-ai cunoscut ca Tatal este intru Mine si Eu intru Tatal ? De aceea, Tie, Celui ce esti necuprins, cu frica Iti graim : Iisuse, Dumnezeule cel mai inainte de veci;Iisuse, Imparatule cel prea-puternic;Iisuse, Stapane cel indelung-rabdator;Iisuse, Mantuitorule cel preamilostiv;Iisuse, pazitorul meu cel preabun;Iisuse, curateste pacatele mele;Iisuse, ridica faradelegile mele;Iisuse, iarta nedreptatile mele;Iisuse, nadejdea mea, nu ma lasa pe mine;Iisuse, ajutorul meu, nu ma lepada pe mine;Iisuse, Ziditorul meu, nu ma uita pe mine;Iisuse, Pastorul meu, nu ma pierde pe mine;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !Condacul 3 :Iisuse, Care ai imbracat cu putere de sus pe Apostolii Tai care sedeau in Ierusalim, imbraca-ma si pe mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu caldura Duhului Tau celui Sfant, si-mi da mie sa cant Tie cu dragoste : Aliluia !Icosul 3 :Iisuse, Cel ce ai multime de indurari, Care ai chemat pe vamesi, pe pacatosi si pe cei necredinciosi, nu ma trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca niste mir de mult pret, primeste cantarea aceasta : Iisuse, puterea cea nebiruita;Iisuse, mila cea fara de sfarsit;Iisuse, frumusetea cea prealuminata;Iisuse, dragostea cea nebiruita;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu;Iisuse, miluieste-ma pe mine pacatosul;Iisuse, auzi-ma pe mine cel zamislit in faradelegi;Iisuse, curateste-ma pe mine, cel nascut in pacate;Iisuse, invata-ma pe mine, netrebnicul;Iisuse, lumineaza-ma pe mine, intunecatul;Iisuse, curateste-ma pe mine, intinatul;Iisuse, scoate-ma pe mine, desfranatul;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !Condacul 4 :Vifor de ganduri indoielnice avand inlauntru, Petru se afunda; iar vazandu-Te pe Tine, Iisuse, fiind cu trup si umbland pe apa, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevarat, si, primind mana Ta cea mantuitoare, a zis : Aliluia ! Icosul 4 :Auzit-a orbul, Doamne, ca Tu treci pe cale si a strigat : Iisuse, Fiul lui David, miluieste-ma; si chemandu-l i-ai deschis ochii lui. Lumineaza cu mila Ta si ochii cei cugetatori ai inimii mele, ai celui ce strig si graiesc : Iisuse, ziditorul celor de sus;Iisuse, rascumparatorul celor de jos;Iisuse, pierzatorul celor de dedesubt;Iisuse, infrumusetatorul fapturilor;Iisuse, mangaierea sufletului meu;Iisuse, luminatorul mintii mele;Iisuse, veselia inimii mele;Iisuse, sanatatea trupului meu;Iisuse, Mantuitorul meu, mantuieste-ma;Iisuse, luminatorul meu, lumineaza-ma;Iisuse, izbaveste-ma de tot chinul;Iisuse, mantuieste-ma pe mine, nevrednicul;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !Condacul 5 :Precum ne-ai rascumparat pe noi de demult din blestemul legii cu sangele cel izbavitor din Dumnezeu, Iisuse, asa ne scoate pe noi din lanturile cu care sarpele ne-a impiedicat, prin patimile cele trupesti, prin indemnurile spre desfranare si prin trandavirea cea rea, pe noi, cei ce-Ti cantam Tie : Aliluia !Icosul 5 :Vazand pruncii evreilor in chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mainile si cunoscandu-L pe El a fi Stapanul, s-au nevoit cu stalpari a-I placea Lui, strigand : Osana ! Iar noi aducem Tie cantare, graind : Iisuse, Dumnezeul cel adevarat;Iisuse, Fiul lui David;Iisuse, Imparatul cel preaslavit;Iisuse, Mielul cel nevinovat;Iisuse, Pastorul cel prealuminat;Iisuse, pazitorul prunciei mele;Iisuse, indreptatorul tineretilor mele;Iisuse, lauda batranetilor mele;Iisuse, nadejdea cea de la moartea mea;Iisuse, viata mea de dupa moarte;Iisuse, linistea mea la judecata Ta;Iisuse, dorirea mea, nu ma rusina atuncea;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !Condacul 6 :Vestirea si graiurile propovaduitorilor celor de Dumnezeu purtatori plinind-o, Iisuse, pe pamant Te-ai aratat si cu oamenii ai vietuit, Cel ce esti neajuns, si durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu ranile Tale noi tamaduindu-ne, ne-am deprins a canta : Aliluia !Icosul 6 :Rasarit-a in lume luminarea adevarului Tau si s-a izgonit inselaciunea cea diavoleasca, Mantuitorul nostru, ca idolii nerabdand taria Ta au cazut, iar noi, dobandind mantuire, multumire Iti aducem, cantand asa : Iisuse, adevarul cel ce izgonesti inselaciunea;Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile;Iisuse, Imparate, intaritorul tuturor tariilor;Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petrci intru mila;Iisuse, painea vietii, satura-ma pe mine cel flamand;Iisuse, izvorul intelepciunii, adapa-ma pe mine cel insetat;Iisuse, vestmantul cel de veselie, imbraca-ma pe mine cel intinat;Iisuse, acoperamantul cel de bucurie, acopera-ma pe mine nevrednicul;Iisuse, datatorul celor ce cer, da-mi sa plang pentru pacatele mele;Iisuse, Cel ce afli pe cei ce Te cauta, afla si sufletul meu;Iisuse, deshizatorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticaloasa;Iisuse, rascumparatorul pacatosilor, curateste faradelegile mele;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !Condacul 7 :Vrand sa descoperi taina cea ascunsa din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai adus, Iisuse, si ca o oaie fara de glas inaintea celor ce o tund, si ca un Dumnezeu din morti ai inviat si cu slava la ceruri Te-ai inaltat si ne-ai ridicat pe noi, care-ti cantam Tie : Aliluia !Icosul 7 :Aratat-a faptura minunata, aratandu-Se noua, Facatorul : ca din Fecioara, mai presus de fire S-a intrupat si din mormant a inviat, nestricand pecetile, si la Apostoli prin usile incuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunandu-ne, cu credinta graim acestea : Iisuse, Cuvantul cel necuprins;Iisuse, Cuvantul cel nevazut;Iisuse, puterea cea neajunsa;Iisuse, intelepciunea cea mai presus de cuget;Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins in scris;Iisuse, domnia cea nenumarata cu anii;Iisuse, imparatia cea nebiruita;Iisuse, stapanirea cea fara de sfarsit;Iisuse, taria cea preainalta;Iisuse, puterea cea vesnica;Iisuse, Facatorul meu, miluieste-ma;Iisuse, Mantuitorul meu, mantuieste-ma;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !Condacul 8 :Vazand straina intruparea lui Dumnezeu, sa ne instrainam din lumea cea desarta si mintea spre cele dumnezeiesti sa o suim, ca pentru aceasta Dumnezeu pe pamant S-a pogorat, ca sa ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-I cantam Lui : Aliluia !Icosul 8 :Cu totul era intre cei de jos, si dintre cei de sus nicicum nu S-a despartit Cel negrait, cand de voie pentru noi a patimit, si cu moartea Sa moartea noastra a omorat-o, si cu Invierea Sa a daruit viata celor ce-I canta : Iisuse, bucuria inimii;Iisuse, taria trupului;Iisuse, lumina sufletului;Iisuse, repejunea mintii;Iisuse, bucuria cunostintei;Iisuse, nadejdea cea aleasa;Iisuse, pomenirea cea preavesnica;Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri;Iisuse, slava mea cea preainalta;Iisuse, dorirea mea, nu ma lepada pe mine;Iisuse, Pastorul meu, cauta-ma pe mine;Iisuse, Mantuitorul meu, mantuieste-ma;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !Condacul 9 :Toata firea ingereasca, Iisuse, fara de incetare slaveste preasfant numele Tau in ceruri, strigand : Sfant, Sfant, Sfant! iar noi pacatosii pe pamant, cu buzele de tina, cantam : Aliluia !Icosul 9 :Pe ritorii cei mult graitori ii vedem tacand ca niste pesti fara de glas despre Tine, Iisuse, Mantuitorul meu; ca nu se pricep sa spuna cum Dumnezeu cel neschimbat petreci si om deplin. Iar noi, minunandu-ne de o taina ca aceasta, cu credinta graim acestea : Iisuse, Dumnezeul cel preavesnic;Iisuse, Imparatul imparatilor;Iisuse, Stapanul stapanilor;Iisuse, Judecatorul celor vii si a celor morti;Iisuse, nadejdea celor fara de nadejde;Iisuse, mangaierea celor ce plang;Iisuse, slava saracilor;Iisuse, nu ma judeca pe mine dupa faptele mele;Iisuse, curateste-ma dupa mare mila Ta;Iisuse, izgoneste de la mine trandavirea;Iisuse, lumineaza-mi gandul cel tainic al inimii;Iisuse, da-mi aducere aminte de moarte;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !Condacul 10 :Vrand sa mantuiesti lumea, Rasaritule al rasariturilor, venind catre apus, la firea noastra cea intunecata, Te-ai smerit pana la moarte; drept aceea s-a preainaltat numele Tau mai mult decat tot numele si de la toate fapturile ceresti si pamantesti auzi : Aliluia !Icosul 10 :Imparate cel preavesnic, Mangaietorule cel adevarat, Hristoase, curateste-ne pe noi de toata intinaciunea, precum ai curatit pe cei zece leprosi, si ne tamaduieste pe noi, precum ai tamaduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vamesul, ca sa cantam Tie cu umilinta acestea : Iisuse, vistierul cel nestricat;Iisuse, bogatia cea neimputinata;Iisuse, hrana cea tare;Iisuse, bautura cea nesecata;Iisuse, imbracamintea saracilor;Iisuse, folositorul vaduvelor;Iisuse, aparatorul celor lipsiti;Iisuse, ajutatorul celor osteniti;Iisuse, indreptatorul celor straini;Iisuse, carmaciul celor ce inoata pe mare;Iisuse, linistea celor invaluiti;Iisuse, Dumnezeule, ridica-ma pe mine, cel cazut;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !Condacul 11 :Cantarea cu totul de umilinta aduc Tie, eu, nevrednicul, si strig Tie ca si cananeeanca : Iisuse, miluieste-ma, ca nu am fiica, ci trup, care cumplit este stapanit de diavolul si cu patimi si cu urgie este aprins, si-mi da tamaduire mie celui ce-Ti cant : Aliluia !Icosul 11 :Luminatorul cel primitor de lumina al celor din intunericul necunostintei, Pavel, care mai inainte Te izgonea pe Tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu inteleptitor s-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Asa si mie, lumineaza-mi luminile cele intunecate ale sufletului, ale celui ce graiesc Tie : Iisuse, Imparatul meu cel preatare;Iisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic;Iisuse, Domnul meu cel fara de moarte;Iisuse, Ziditorul meu cel preaslavit;Iisuse, Indreptatorul meu cel preabun;Iisuse, Pastorul meu cel preaindurat;Iisuse, Stapanul meu cel preamilostiv;Iisuse, Mantuitorul meu cel preamilosard;Iisuse, lumineaza-mi mintea cea intunecata cu patimile;Iisuse, tamaduieste-mi trupul cel ranit cu pacatele;Iisuse, curateste-mi mintea de gandurile cele desarte;Iisuse, pazeste-mi inima de gandurile cele viclene;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !Condacul 12 :Daruieste-mi har, Dezlegatorule al tuturor datoriilor, Iisuse, si ma primeste pe mine, cel ce ma pocaiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepadat de Tine, si ma cheama pe mine trandavul, precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine, si ma auzi pe mine, cel ce-Ti cant Tie : Aliluia !Icosul 12 :Slavind invierea Ta, Te laudam toti si credem cu Toma ca Domn si Dumnezeu esti, Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui si va sa vii sa judeci viii si mortii. Atunci adica ma invredniceste sederii de-a dreapta pe mine, cel ce zic : Iisuse, Imparatul cel mai inainte de veci, mantuieste-ma;Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine inmiresmeaza-ma;Iisuse, caldura cea iubita, incalzeste-ma;Iisuse, acoperamantul cel mai inainte de veci, acopera-ma;Iisuse, vestmantul cel luminat, infrumuseteaza-ma;Iisuse, margaritarul cel cinstit, lumineaza-ma;Iisuse, piatra cea scumpa, straluceste peste mine;Iisuse, soarele dreptatii, lumineaza-ma;Iisuse, lumina cea sfanta, straluceste peste mine;Iisuse, de durerile cele sufletesti si trupesti izbaveste-ma;Iisuse, scoate-ma din mana potrivnicului;Iisuse, izbaveste-ma de focul cel nestins si de alte chinuri vesnice;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma !< H1>Condacul 13 : O, preadulce si intru tot indurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primeste acum aceasta putina rugaciune a noastra, precum ai primit cei doi bani ai vaduvei si pazeste mostenirea Ta de vrajmasii cei vazuti si cei nevazuti, de venirea altor neamuri asupra noastra, de neputinte si de foamete, de toate scarbele si ranile cele aducatoare de moarte, si din chinurile cele viitoare scoate-ne pe noi, care cantam Tie : Aliluia ! ( Acest condac se zice de trei ori ) Dupa aceasta se zice iar si Icosul intai : Facatorul ingerilor si Doamne al Puterilor ... , Si condacul intai : Aparatorul cel mai mare si Doamne ... RUGACIUNE CATRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOSDoamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plans pentru Lazar si lacrimi de intristare si de milostivire ai varsat pentru dansul, primeste lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindeca patimile mele.! Cu ranile Tale, tamaduieste ranile mele. Cu Sangele Tau, curateste sangele meu si amesteca in trupul meu mireasma trupului Tau, celui de viata facator. Fierea, cu care vrajmasii Te-au adapat, sa indulceasca amaraciunea cu care potrivnicul m-a adapat. Trupul Tau intins pe Cruce, sa intinda catre Tine mintea mea, cea trasa jos de diavoli. Capul Tau, pe care l-ai aplecat pe Cruce, sa inalte capul meu cel palmuit de potrivnici. Preasfintele Tale maini, pironite de cei faradelege pe Cruce, sa ma traga spre Tine din prapastia pierzarii, precum a fagaduit preasfanta gura Ta. Fata Ta, cea batjocorita cu palmuiri si cu scuipari, sa umple de stralucire fata mea cea intinata in faradelegi. Duhul Tau, pe care l-ai incredintat Tatalui cand erai pe Cruce, sa ma povatuiasca spre Tine, prin harul Tau. Nu am inima plina de durere ca sa te caut; nu am pocainta, nici umilinta, care intorc pe fii la mostenirea lor; nu am lacrimi mangaietoare, Stapane. S-a intunecat mintea mea cu cele lumesti si nu poate sa caute spre Tine cu durere. S-a racit inima mea de atatea ispite si nu poate sa se infierbante cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunatatilor, daruieste-mi pocainta nestirbita si inima indurerata, ca sa poprnesc cu tot sufletul in cautarea Ta; caci fara de Tine ma voi instraina de tot binele. Da-mi asadar, Bunule, harul Tau. Tatal, Care Te-a nascut din sanurile Sale fara de ani si mai inainte de veci, sa innoiasca in mine inchipuirea icoanei Tale. Te-am parasit, Doamne; sa nu ma parasesti. Am iesit de la Tine; iesi in cautarea mea. Du-ma la pasunea Ta. Numara-ma intre oile turmei Tale preaalese. Hraneste-ma impreuna cu ele din verdeata dumnezeiestilor Tale Taine. Caci inima lor curata este salasul Tau si se vede intr-ansa stralucirea descoperirilor Tale. Stralucirea Ta este mangaierea si odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine in necazuri si in toate felurile de chinuri. Acestei straluciri ma invredniceste si pe mine nevrednicul cu harul si cu iubirea de oameni a Mantuitorului nostru Iisus Hristos, in vecii vecilor. Amin.Cantarea a sapteaCei trei tineri au calcat porunca potrivnica lui Dumnezeu de a se inchina chipului de aur in campul Deira si fiind aruncati in mijlocul focului, racorindu-se, au cantat : Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor nostri ! Hristoase Iisuse, nimani n-a gresit pe pamant din veac, o, Iisuse al meu, precum am gresit eu, ticalosul si ratacitul. Pentru aceasta, Iisuse al meu, strig catre Tine : milostiveste-te spre mine, cel ce cant : Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor nostri ! Hristoase Iisuse, strabate-ma cu frica Ta, strig catre Tine, o, Iisuse al meu si ma indrepteaza acum la limanul cel linistit, ca mantuindu-ma, Iisuse al meu indurate, sa-Ti cant Tie, strigand : Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor nostri ! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh Hristoase Iisuse, de mii de ori eu ticalosul, o, Iisuse al meu, am fagaduit Tie a mea pocainta, dar am mintit, patimasul; pentru aceasta, Iisuse al meu, strig catre Tine : lumineaza sufletul meu care petrece fara de intelegere, Hristoase Dumnezeule al parintilor nostri ! Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai nascut pe Hristos Iisus, in chip minunat si mai presus de fire, pe Acela roaga-L, ceea ce esti cu totul fara de prihana, sa ierte toate pacatele mele cele mai presus de fire, Fecioara, ca, mantuindu-ma sa strig : Bine esti cuvantata ceea ce ai nascut pe Dumnezeu cu trup ! Cantarea a optaPe Dumnezeu Cel ce S-a pogorat in cuptorul cel cu foc la tinerii cei de demult si vapaia in racoreala a prefacut-o, laudati-L fapturi ca pe Domnul si-L preainaltati intru toti vecii. Pe Tine, Iisuse al meu, Te rog : precum ai izbavit pe desfranata, Iisuse al meu, de multe greseli, asa si pe mine, Iisuse Hristoase al meu, izbaveste-ma si curateste sufletul meu cel intinat, Iisuse al meu. La dulcetile celor necuvantatoare m-am plecat, Iisuse si necuvantator m-am facut, si lor, o, Iisuse al meu Mantuitorule, cu adevarat m-am asemanat, eu ticalosul, ca un patimas; pentru aceasta, Iisuse izbaveste-ma de toata josnicia. Binecuvantam pe Tatal, pe Fiul si pe Sfantul Duh, Dumnezeu Am cazut, Iisuse, intre talharii cei stricatori de suflet si sunt dezbracat acum de haina cea tesuta de Dumnezeu, Iisuse al meu si zac plin de rani grele; toarna untdelemn si vin, Hristoase al meu. Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai purtat, mai presus de cuvant, pe Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Nascatoare de Dumnezeu, Marie, pe Acela roaga-L pururea sa mantuiasca de nevoi pe robii si cantaretii tai, Fecioara, ceea ce nu stii de barbat. Cantarea a nouaPe Dumnezeu, Cuvantul, Care cu intelepciune mai presus de cuvant, de la Dumnezeu a venit ca sa innoiasca pe Adam cel cazut cumplit in stricaciune din pricina mancarii; pe Cel ce din Sfanta Fecioara in chip negrait S-a intrupat pentru noi credinciosii, cu un gand in cantari sa-L slavim. Pe Manase, Iisuse al meu, pe vamesul, pe desfranata, pe desfranatul, milostive Iisuse si pe talharul am intrecut, Iisuse al meu, cu fapte de rusine si de ocara, Iisuse. Ci Tu, Iisuse al meu, intampinandu-ma, mantuieste-ma. Pe toti cei ce au gresit de la Adam, Iisuse al meu, mai inainte de lege si in lege, Iisuse, si dupa lege si in legea harului, Iisuse al meu, i-am covarsit cu patimile, eu, ticalosul, ca un patimas; ci Tu, Iisuse al meu, cu judecatile Tale mantuieste-ma. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh Sa nu fiu osebit, Iisuse al meu, de slava Ta cea negraita; sa nu aflu, Iisuse, partea cea de-a stanga, preadulce Iisuse; ci Tu, impartasindu-ma oilor Tale celor de-a dreapta, Hristoase Iisuse al meu, fa-mi odihna ca un indurat. Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Pe Iisus, Nascatoare de Dumnezeu, pe Care L-ai purtat, Marie, Fecioara curata, ceea ce singura nu stii de barbat, roaga-L ca pe Fiul tau si Facatorul, sa izbaveasca pe cei ce alearga la tine, de ispite, de nevoi si de focul ce va sa fie. Svetlina Iisuse, datatorul intelepciunii si al gandului, indreptatorul celor saraci, folositorul celor lipsiti, doctorul celor bolnavi, tamaduieste si lumineaza, Iisuse, inima mea cea acoperita cu ranile pacatelor si cu stricaciunea patimilor, Iisuse, si ma mantuieste. A Nascatoarei de Dumnezeu : Cu stralucirea Celui ce a rasarit din tine, Fecioara, mintea mea o straluceste, inima o lumineaza, intunericul pacatelor il izgoneste si pierde ceata lenii mele. Stihiri : Numele Tau cel minunat, Iisuse, Mantuitorul nostru, ingerii Il lauda in ceruri si noi, pacatosii, pe pamant, cu buze de tina, Il cantam, pentru care miluieste-ne pe noi. Numele Tau cel preamare, Mantuitorul sezator de-a dreapta Tatalui, in ceruri se cinsteste; iar pe pamant negraita intruparea Ta se slaveste si pogorarea Ta in iad infricoseaza pe diavoli, de care si pe noi ne izbaveste, Hristoase Dumnezeule si ne mantuieste pe noi. Avacum, ca intr-o ghicitura mai inainte cunoscand lucrurile Tale cele minunate, cu frica s-a mirat. Si apropiindu-se anii ai fost cunoscut desfranatilor si talharilor, Iisuse, iar eu, ticalosul, petrec in nebagare de seama; ci macar de acum inainteda-mi mie intelepciunea si frica Ta, indurate, si mare mila. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului DuhSi acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Nascatoare de Dumnezeu, ceea ce esti izbavitoare tare celor ce nadajduiesc in tine, indrepteaza-ne la linistea cea lina a dumnezeiestii voiri, cu indraznirea ta cea de Maica, pe care o ai catre Fiul tau, Maica a lui Dumnezeu. Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin. Cand Te-ai pogorat la moarte, Cel ce esti viata fara de moarte, atunci iadul ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii; iar cand ai inviat pe cei morti din cele de dedesubt, toate puterile ceresti au strigat ! Datatorule de viata, Hristoase Dumnezeul nostru, slava Tie. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh Cand Te-ai pogorat la moarte, Cel ce esti viata fara de moarte, atunci iadul ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii; iar cand ai inviat pe cei morti din cele de dedesubt, toate puterile ceresti au strigat ! Datatorule de viata, Hristoase Dumnezeul nostru, slava Tie. Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt preamarite, Nascatoare de Dumnezeu; cu curatia fiind pecetluita si cu fecioria pazita, cu adevarat Maica te-ai cunoscut, nascand pe Dumnezeu Cel adevarat, pe Care roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre. Doamne miluieste ( de 40 ori ) Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai marita fara de asemanare decat Serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu-Cuvantul L-ai nascut, pe tine cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu te marim. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului DuhSi acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. ==Articole înrudite== *[[Acatist]]*[[Acatiste]] [[Categorie:AcatisteTexte]]
6.119 modificări

Meniu de navigare