Modificări

Salt la: navigare, căutare

Soteriologie

1.049 de octeți adăugați, 20 mai 2009 16:05
fără descrierea modificării
{{Traducere ENÎmbunătăţire}}
'''Mântuirea''' is the goal of este scopul [[ChristianityCreştinism]], and the purpose of the ului şi obiectivul [[Ecclesiologyecleziologie|ChurchBisericii]]. The theology of salvation is called Teologia mântuirii este numită '''''soteriologysoteriologie'''''. Orthodox Christianity strongly believes that Creştinismul ortodox afirmă cu fermitate că [[GodDumnezeu]] became man, so that man may become like Gods-a făcut om pentru omul să poată să se facă Dumnezeu. This Acest concept of al [[theosisîndumnezeire|îndumnezeirii]], rejects that salvation is a positive result to a legalistic dilemmarespinge faptul că mântuirea este un rezultat pozitiv la o dilemă juridică, but a healing processci este de fapt un proces de vindecare. Orthodoxy views our inclination to Ortodoxia consideră înclinarea omului spre [[sinpăcat]] as a symptom of a malady that needs treatmentca un simptom al unei boli care necesită tratament, not just nu doar o încălcare a transgression that requires retributionlegii care necesită o pedeapsă. One of the distinctive characteristics of Orthodox Christian thinking is that it sees the Una dintrăsăturile distincte ale gândirii creştine ortodoxe este aceea că vede mesajul [[GospelEvanghelie]] message not as lawi nu ca pe un cod de lege ci ca o relaţie, but as relationshipo legătură. It speaks of the mystery of the Vorbeşte despre misterul [[Holy TrinitySfânta Treime|Sfintei Treimi]] in terms of the relationship of love that exists among themîn termenii unei legături de iubire care există între ei. To join in that love is the work that will lead to salvationSă intrăm în această iubire este lucrarea care duce la mântuire.
==Istoria mântuirii==
===Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa===
ManDupă scripturi, according to the scriptures, is created in the omul este făcut după "likenessasemănarea" and şi "imagechipul" of God lui Dumnezeu (Gen 1:26-27).
To be like GodSă fii ca Dumnezeu, through the gift of God, is the essence of man's being and lifeprin darul lui Dumnezeu este esenţa fiinţei şi vieţii omului. In the scriptures it says that God breathed into manÎn scripturi se spune că Dumnezeu a suflat către om, the "breath respiraţia (or spiritsau duhul) of lifede viaţă" (Gen 2:7). This teaching has given rise to the understanding in the Orthodox Church that man cannot be truly human, truly himselfAceastă învăţătură a dus la concepţia Bisericii Ortodoxe că omul nu poate fi om cu adevărat, without the Spirit of Godel însuşi cu adevărat fără Duhul lui Dumnezeu.
The image of God signifies man's free will, his reasonChiul lui Dumnezeu semnifică voinţa liberă a omului, his sense of moral responsibilityraţiunea sa, everythingsimţul său de responsabilitate morală, which marks man out from the tot ceea ce deosebeşte omul de animal creation and makes him a personşi îl face o persoană. But the image means more than thatDar chipul înseamnă mai mult decât atât. It means that we are GodÎnseamnă că noi suntem 's 'offspringdescendenţii' lui Dumnezeu (Acts Fapte 27:28), his kinrudele lui; it means that between us and him there is a point of contactînseamnă că între noi şi el este un punct de legătură, an essential similarityo similitudine esenţială. The gulf between creature and Prăpastia dintre creat şi Creator is not impassablenu este de netrecut, for because we are in God's image we can know God and have communion with himpentru aceea că fiind după chipul lui Dumnezeu Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu şi să fim în comuniune cu El.
===Căderea omului===
The story of creationPovestea creaţiei şi, and specifically of în mod special a lui [[Adam and Eveşi Eva]], tells of the goodness of all things that exist, and the superiority of man over other beingsmărturiseşte despre bunătatea tuturor lucrurilor care există şi despre superioritatea omului asupra celorlalte fiinţe. It shows how the origin of evil does not lie in God but in his most perfect creature whose free act of sin brought wickedness and death to the worldArată că originea răului nu se găseşte în Dumnezeuci în cea mai perfectă creaţie a sa a cărei acţiune de păcătuire liberă a adus slăbiciunea şi moartea în lume, how man lost the cum şi-a pierdut omul "likenessasemănarea" of Godcu Dumnezeu, his response to God's loverăspunsul omului la iubirea lui Dumnezeu.
The Church teaches that when we do not respond to God's loveBiserica învaţă că atunci când noi nu răspundem iubirii lui Dumnezeu, we are diminished as human beingssuntem micşoraţi ca fiinţe umane. The act of faith that he asks of us is not so very different from the faith and trust we place in those people who surround usActul credinţei pe care El îl cere de la noi nu este aşa de diferit de credinţa şi dragostea pe care o acordăm oamenilor care ne înconjoară. When we do not respond to the love given us by the people who love usAtunci când noi nu răspundem iubirii pe care oamenii care ne iubesc ne-o acordă, we become shallow and hardened individualsdevenim indivizi superficiali şi împietriţi.
===Profeţii===
Since man still was of God's imageDeoarece omul încă are chipul lui Dumnezeu, the search for meaning was as critical for human existence as are air and watercăutarea sensului este la fel de critică pentru existenţa umană cum sunt aerul şi apa. Creation itselfCreaţia însăşi, as the handiwork of God pointed to himca lucrare de mână a lui Dumnezeu arară spre om. YetÎn afară de aceasta, before the coming of Christînainte de venirea lui Hristos, the meaning of the world and our place in it remained difficult to understandsensul lumii şi locul nostru în ea au rămas dificil de înţeles. People created stories to help themselves explain the great mystery of their own existence, the world around themOamenii au inventat povestiri ca să se ajute ei înşişi să explice marele mister al propriei lor existenţe, and the one who was responsible for bringing them into beinglumea din jurul lor şi pe Cel care este responsabil pentru aducerea lor la fiinţă. YetTotuşi, knowledge of the true God eluded themcunoaşterea adevăratului Dumnezeu nu era la îndemână. The [[Holy ScripturesSfânta Scriptură|Sfintele Scripturi]] speak of this lack of knowledge as darknessvorbesc despre această lipsă de cunoaştere numin-o întuneric. So God sent messengers to speak for himDe aceea Dumnezeu a trimis mesageri să vorbească în numele lui, bărbaţi şi femei, holy men and women through whom he worked wondersoameni sfinţi prin care El a făcut minuni, [[prophetprofet|profeţi]]s to announce the coming salvationcare să anunţe venirea mântuirii. FinallyLa plinirea vremii, God sent his own SonDumnezeu L-a trimis pe propriul Său Fiu, [[Jesus ChristIisus Hristos]]. When he cameCând Caesta a venit, the very one who had created the world was now clearly made known to the worldcel care cu adevărat a făcut lumea S-a făcut cunoscut lumii limpede, giving light to those who had been sitting in darknessdăruind lumină acelora care stăteau în întuneric.
===Întruparea===
But because man fellDar din cauza căderii omului, the [[IncarnationÎntruparea]] is not only an nu este numai un act of love but an de iubire ci şi un act of salvationde mântuire. Jesus ChristIisus Hristos, by uniting man and God in his own personprin unirea omului cu Dumnezeu în propria sa persoană, reopened for man the path to union with Goda redeschis pentru om cale unirii cu Dumnezeu. In his own person Christ showed what the true 'likeness of GodÎn propria sa persoană, Hristos a arătat ce înseamnă să fi cu adevărat ' is, and through his redeeming and victorious sacrifice he set that likeness once again within manasemenea lui Dumnezeu's reach iar prin sacrificiul său răscumpărător şi victorios el a pus iarăşi la îndemâna omului această asemănare. ChristHristos, the Second al Doilea Adam, came to earth and reversed the effects of the first a venit pe pământ şi a reparat efectele nesupunerii primului Adam's disobedience.
===Biserica===
Salvation means that the world is not an end in and of itselfMântuire înseamnă că lumea nu se încheie prin ea însăşi. It is Este o realitate că trimite spre o mai mare realitate a reality that points to the larger reality of God's love for us and all that surrounds usiubirii lui Dumnezeu pentru noi şi pentru toate care ne înconjoară. The worldLumea, timetimpul, historyistoria, our very lives are vieţile noastre sunt "an o [[epiphanyepifanie]] of Goda lui Dumnezeu, a means of his revelationun mijloc al revelării, presence and powerprezenţei şi puterii sale."
God did not abandon his people after Christ's Dumnezeu nu şi-a abandonat poporul după [[ascensionÎnălţare]] into heaven. His Churcha la Cer a lui Hristos, starting on ci începând cu [[PentecostPogorârea Duhului Sfânt]], is still with us todayîncă este cu noi şi astăzi.
===Judecata finală===
Christ will judge all people exclusively on the basis of how they have served him by serving each otherHristos îi va judeca pe toţi oamenii exclusiv pe baza felului cum ei i-au slujit lui slujindu-şi unul altuia, the least of the brethrencelui mai mic dintre fraţi. This will show how each person loved God and each otherAceasta va arăta cum l-a iubit fiecare persoană pe Dumnezeu şi pe cei din jurul lui. The love for God and the love for man, becoming one and the same loveDragostea de Dumnezeu şi pentru om devin una şi aceeaşi dragoste. It is accomplished in Christ and is ChristEste împlinită în Hristos şi este Hristos. To love with this love is to love with the love of Christ and to fulfill his Ca să iubeşti cu această iubire înseamnă să iubeşti cu dragostea lui Hristos şi să împlineşti "new commandmentnoua sa poruncă" to - "love one another even as I have loved youiubiţi-vă unul pe altul aşa cum Eu v-am iubit pe voi." (John Ioan 13:34-35, 15:12) In this is the whole of spiritual lifeÎn aceasta stă plinătatea vieţii spirituale. In thisÎn aceasta, and this aloneşi numai aceasta, man will be finally judgedomul va intra la judecata de pe urmă. It is the crown of all virtue and prayerEste încoronarea tuturor virtuţilor şi rugăciunii, the ultimate and most ultimul şi cel mai perfect fruit of God's Spirit in manfruct al Duhului lui Dumnezeu în om.
The final coming of Christ will be the judgment of all men. his very presence will be the judgmentUltima venire a lui Hristos va fi judecata tuturor oamenilor, prezenţa sa va judecata. For those who love the LordPentru aceia care îl iubesc pe Domnul, his presence will be infinite joyprezenţa sa va fi bucurie nesfârşită, paradise and eternal lifeviaţă veşnică în rai. For those who hate the LordPentru aceia care îl urăsc pe Domnul, the same presence will be infinite tortureaceeaşi prezentă va fi tortură nesfârşită, hell and eternal deathiad şi moarte nesfârşită.
==Ca toţi să fie una==
'May they all be oneFie ca toţi să fie unul,' Christ prayed at the Last Suppers-a rugat Hristos la Cina cea de Taină; "As ThouCa toţi să fie una, după cum Tu, FatherPărinte, art in me and I in Theeîntru Mine şi Eu întru Tine, so also may they be in usaşa şi aceştia în Noi să fie una" ([[Gospel of JohnEvanghelia după Iona|JohnIoan]] 17:21). Just as the three persons of the Trinity După cum cele trei persoane ale Treimii 'dwellsălăşluiesc' in one another in an unceasing movement of loveuna în cealaltă într-o neîncetată mişcare de iubire, so mantot aşa şi omul, made in the image of the Trinityfăcut după chipul Treimii, is called to este chemat să 'dwellsălăşluiască' in the Trinitarian Godîn Dumnezeul Trinitar.
==În afara Bisericii nu este mântuire==
Saint Sfântul [[CyprianCiprian]] wrote, scrie: 'A man cannot have God as his Father if he does not have the Church as his Motherun om nu îl poate avea pe Dumnezeu ca Tată dacă nu are ca Mamă Biserica'. God is salvationDumnezeu este mântuire, and God's saving power is mediated to man in His Bodyiar puterea salvatoare a lui Dumnezeu este mijlocită în om prin Trupul lui Dumnezeu, the ChurchBiserica. This stated the other way around by Acelaşi lucru este spus diferit de [[Georges Florovsky]]: 'Outside the Church there is no salvationîn afara Bisericii nu există mântuire, because salvation is the Churchpentru că mântuirea este Biserica'.
The Church is the unity of those united with the TrinityBiserica este unitatea acelora care sunt uniţi cu Sfânta Treime. The One Church united as the three persons of Trinity are unitedBiserica Una este unită aşa cum cele trei persoane din Sfânta Treime sunt unite. If one in the Church makes proper use of this ChurchDacă cineva din Biserică se comportă ca un membru veritabil al Bisericii, for communion with God, then he will become atunci el va deveni 'likeasemenea' Godcu Dumnezeu, he will acquire the divine likenessel se va îndumnezeii; in the words of după spusele lui [[John of Damascus|John DamasceneIoan Damaschinul]], he will be el va fi 'assimilated to God through asimilat în Dumnezeu prin [[virtuesvirtuţi|virtuevirtute]].' To acquire the likeness is to be deifiedPentru a fi asemenea trebuie să fii îndumnezeit, it is to become a trebuie să devii un al 'second goddoilea dumnezeu,' a un 'god by dumnezeu prin [[gracehar]].'
==A se vedea şi==
* [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Ware, Kallistos]]. ''How Are We Saved?: The Understanding of Salvation in the Orthodox Tradition''. (ISBN 1880971224)
[[CategoryCategorie:Spiritualitate]][[CategoryCategorie:Teologie]]
[[en:Soteriology]]
[[fr:Sotériologie]]
4.112 modificări

Meniu de navigare