Modificări

Salt la: navigare, căutare

Biserica Indiei (Siriană Malankara)

432 de octeți adăugați, 19 septembrie 2008 14:53
fără descrierea modificării
==Origini==
Nu poate fii decât lucrarea Sfântului Duh faptul că tradiţia şi credinţa unei mici comunităţi de creştini ai primelor veacuri din India au rămas vii şi puternice de-a lungul a aproape două mii de ani. Even amidst Chiar şi înfruntând furtuni periodice, dintr-un motiv sau altul, de-a lungul acestor secole de schimbare, comunitatea şi-a păstrat un calm interior, datorat siguranţei oferite de învăţătura creştină, modelată sub forma conceptului original de "ortodox", care înseamnă "dreapta slăvire a lui Dumnezeu".
Creştinii primelor veacuri din India (în special de pe coasta sudică) erau cunoscut sub numele de creştini ai lui Toma were and indeed şi chiar prin nici un alt nume până la venirea portughezilor în secolul al XVI-lea, urmaţi la scurtă vreme de britanici.
Faptul că Biserica din India a fost fondată de Sfântul Apostol Toma este atestat de scrieri din Asia Apuseană începând cu secolul al II-lea (''Dogma Apostolilor'' şi ''Acta Thomae'', ambele scrise la sau pe lângă Edessa între anii 200-250 DH); apoi de către Sfântul [[Efrem Sirul|Efrem]], Sfântul [[Ioan Gură de Aur]] şi Sfântul [[Grigorie Teologul|Gregorie de Nazianz]] în secolul al IV-lea; Sfântul [[Ieronim]] în jurul anului 400 DH; şi de către istoricii [[Eusebiu de Cezareea|Eusebiu]] în jurul anului 338 şi Teodor în secolul al V-lea.
Against the background of trade between Cu toate că comerţul dintre India and West Asia since ancient timesşi Vestul Asiei se făcea din cele mai vechi timpuri, travel close to the coast of Arabia was feasible and not uncommoncălătoria pe lângă coasta Arabiei era realizabilă şi destul de obişnuită, reaching ajungând până în Malabar, the Tamil countryţara tamililor, Sidh (ScythiaSciţia) and western şi India (Kalyan)de Vest, around the time St. Thomas came to în vremea călătoriei Sfântului Toma în India.
There is Există nenumărate dovezi coroborative care sprijină, şi nu există nici un motiv rezonabil care să contrazică tradiţia vie a wealth of corroborative evidence to supportcreştinilor lui Toma, and no good reason to doubt the living tradition of Thomas Christians that the Apostle arrived in faptul că Apostolul a ajuns în Kodungalloor (Muziris) in în Kerala in în 52 AD preached the DH, unde a propovăduit [[GospelEvanghlie|Evanghlia]], established seven churchesînfiinţând şapte biserici, and moved on to other kingdom, returning to apoi s-a mutat în alt stat şi s-a reîntors la Madras (Mylapore) in în anul 72 AD where he was martyred that yearDH unde a suferit moarte [[mucenic]]ească în acelaşi an. Writers of the 4th centuryScritori ai secolului al IV-lea, Sfântul Efrem şi Sfântul Ioan Gură de Aur, St. Ephraim and St. John Chrysostom knew also about the relics of St. Thomas resting at that time in aveau cunoştinţă despre moaştele Sfântului Toma care se aflau în acea vreme în Edessa, having been brought there from aduse acolo din India by West Asian merchantsde comercianţi vest-asiatici.
The Church founded by St. Thomas must have been rather spread out in the Biserica înfiinţată de Sfântul Toma trebuie să se fi răspândit în subcontinent including the North, inclusiv în nord-Westvest, the Western and Eastern coasts of the peninsulacoastele vestice şi estice ale peninsulei, probably also reaching probabil ajungând până în Sri Lanka. Tradition associates the ministry of St. Thomas with the IndoTradiţia asociază misiunea Sfântului Toma cu Regele indo-Parthian king, Gondophares in the north and with King part Gondofares din nord şi cu Regele Vasudeva (Mazdeo) of the din dinastia Kushan dynasty in the Southîn sud. It was the latter who condemned the Apostle to deathAcesta din urmă l-a condamnat pe Apostol la moarte.
==Una din Bisericile Primare==
The Orthodox Church in Biserica Ortodoxă din India is one of the este una din cele 37 Apostolic Churchesde Biserici Apostolice, dating from the time of the disciples of din vremea ucenicilor lui [[ChristHristos]]. Nine of these were in Europe and Nouă din acestea se găseau în Europa iar 28 in în Asia and şi Africa. TodayÎn prezent, it belongs to the family of the five Oriental Orthodox Churchesea aparţine familiei celor cinciBiserici Ortodoxe Orientale, which care include SyriaSiria, [[CopticBiserica Ortodoxă din Alexandria (Coptă)|EgyptEgipt]], Ethiopia, and Etiopia şi Armenia, and to the wider stream of the world's Orthodox churches, comprising in all over şi grupului mai larg de Biserici Ortodoxe din lume care cuprinde peste 150 million Eastern Christiansde milioane de creştini răsăriteni. It has a strength of over Biserica Indiei are peste 2 million members in about milioane de credincioi în aproximativ 1500 parishes mainly in de parohii, în principal în Kerala and increasingly spread all over şi este în creştere răspândindu-se în toată India and in many parts of the globeşi în multe părţi ale globului. Eastern in original and Asian in its moorings, the Indian Church isRăsăriteană ca origini şi în Asia prin ancorele sale, Biserica Indiei este o componentă distinctă şi respectată a distinctive and respected part of the rich religious mosaic that is mozaicului religios care este India.
Until the 16th centuryPână în secolul al XVI-lea, there was only one Church in exista o singură biserică în India, concentrated mainly in the southconcentrată mai ales în sud-westvest. The seven original churches were located at Cele şapte biserici iniţiale sunt situate în Malankara (Malayattur), Palayur (near lângă Chavakkad), Koovakaayal (near North lângă Paravurde Nord), Kokkamangalam (South Pallippuramde Sud), Kollam, [http://www.niranamchurch.com Niranam] and şi Nilackel (Chayal). Of the same pattern adopted by the other ApostlesDupă acelaşi model ca cel adoptat de Apostoli, each local church was administeredfiecare biserică locală era administrată, guided by a group of Presbyters and presided over by the elder priest or bishopîndrumată de un grup de preoţi şi prezidată de un preot sau de un episcop înţelept.
The Indian Church was autonomous thenPe atunci, and is nowBiserica Indiei era autonomă, like all Orthodox Churchesiar acum este în rând cu toate celelate Biserici Ortodoxe. This is clear from the fact that no name of any church in Acest lucru decurge din faptul că numele nici unei biserici din India is seen in the now available list of bishoprics of the church in nu se găseşte în listele episcopilor din Persia from the fifth to the seventh century, acum accesibile, din secolul al V-lea până în secolul al VII-lea.
The Early Church in Biserica Primară din India remained one and at peacea rămas nedespărţită şi în pace, treasuring the same ethnic and cultural characteristics as the rest of the local communitytezaurizând aceleaşi caracteristici etnice şi culturale ca şi restul comunităţii locale. Its members enjoyed the goodwill of the other religious communities as well as the political support of the Hindu rulersMembrii ei s-au bucurat de toleranţa celorlalte comunităţi religioase dar şi de suportul legiuitorilor hinduşi. The Thomas Christians welcomed missionaries and migrants from other churchesCreştinii lui Toma i-au primit favorabil pe misionarii şi pe emigranţii din alte biserici, some of whom sought to escape persecution in their own countriesdintre care unii căutau să scape de persecuţiile din ţara lor. The language of worship in the early centuries must have been the local language probably a form of TamilLimba de cult trebuie să fi fost în primele secole limba locală, probabil o formă de tamil. In later centuriesMai târziu, the liturgical language mingled with East Syriac received through the churches of limba liturgică s-a contopit cu siriaca estică prin intermediul bisericilor din Seleucia and şi Tigris.
==Legături cu Persia==
The Persian connection of the Indian churches has to bee seen in the context of the internal dissensions and state persecution of Christians in Legăturile cu Persia from the 5th centuryale bisericilor indiene trebuie analizate în contextul disensiunilor interne şi persecuţiilor creştinilor de către stat în Persia din secolul al V-lea. A Synod of the Persian Church Un sinod la Bisericii Persane (410 ADDH) affirmed the faith of a declarat aderarea la credinţa formulată la [[First Ecumenical CouncilSinodul I Ecumenic|NiceaNiceea]] and acknowledged the şi a recunoscut [[MetropolitanMitropolit|Mitropolia]] of de Selucia-Ctesiphon as the Catholicose of EastCtesifon sub numele de Catolicatul de Răsărit. Not long afterNu mult după, the Christological controversies of controversele Hristologice de la [[Fourth Ecumenical CouncilSinodul IV Ecumenic|ChalcedonCalcedon]], fuelled by the strains between the Persian and Byzantine empiresaţăţat de tensiunile dintre imperiile persan şi bizantin, swayed the Persian church to a făcut ca biserica persană să se declare itself ea însăşi "[[Nestorianism|Nestoriannestoriană]]" and its head to assume the title of iar întâistătătorul ei să-şi asume titlul de [[PatriarchPatriarh]] of the East al răsăritului (Babylon). From their base in then flourishing theological school of De la sediul lor central din, pe atunci, înfloritoarea şcoală teologică din Nisibis, Nestorian missionaries began moving to misionarii nestorieni au început să meargă în India, Central AsiaCentrală, China and Ethiopia to teach their doctrinesşi Etiopiapentru a- probably associating the churches in these countries with the work of St. Thomas the Apostleşi propovădui doctrinele – probabil asociind bisericile din aceste ţări cu munca Apostolului Toma, whom the Persians must have venerated as the founder of their own churchpe care persanii trebuie să îl fi venerat ca fondator al propriei lor biserici.
By the 7th Century, specific references of the Indian church began to appear in Persian records. The Metropolitan of India and the Metropolitan of China are mentioned in the consecration records of Patriarchs of the East. At one stage, however, the Indian church was claimed to be in the [[jurisdiction]] of the Metropolitan of Fars but this issue was settled by Patriarch Sliba Zoha (714-728 AD) who recognized the traditional dignity of the autonomous Metropolitan of India.
4.112 modificări

Meniu de navigare