Acatistul pentru împăcarea celor învrăjbiți

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc, ...Sfinte Dumnezeule, ... (de trei ori) Slavă ... Şi acum .... Amin.
Preasfânta Treime, ... Doamne miluieste, ... (de tri ori). Slavă ... Şi acum ... Amin. Tatăl nostru .... Amin.
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1:
Alesei Fecioare Maria, Celei mai presus de toate fiicele pământului, Maicii Fiului lui Dumnezeu pe care l-a dat pentru mântuirea lumii, cu umilinţă îi strigăm: caută la viaţa noastră cea mult necăjită, aminteşte-ţi durerile şi suferinţele pe care le-ai îndurat, ca Una ce eşti de o fire cu noi şi fă cu noi după milostivirea ta, ca să strigăm ţie: Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Icosul 1:
Îngerul care binevestise păstorilor din Bethleem naşterea Mântuitorului lumii, împreună cu mulţime de oaste cerească a lăudat pe Dumnezeu zicând: " Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire". Iar tu, Maică lui Dumnezeu, neavând unde să îţi pleci capul, căci nu mai era acolo loc de găzduire, ai născut pe Fiul tău, cel Unul-Născut în peşteră şi înfăşându-L L-ai culcat în iesle. Cunoscând astfel amărăciunea inimii tale îţi cântăm acestea:
Bucură-Te, Ceea ce pe Fiul tău mult iubit cu suflarea-ţi L-ai încălzit;
Bucură-Te, că pe Pruncul cel dinainte de veci L-ai înfăşat;
Bucură-Te, căci pe Ţinătorul lumii la pieptul-ţi L-ai alăptat;
Bucură-Te, că peştera în cer o ai prefăcut;
Bucură-Te, Ceea ce altar de heruvimi te-ai făcut;
Bucură-Te, că întru naştere şi după naştere Fecioară ai rămas;
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condacul al 2-lea:
Văzându-l pe Pruncul cel dinainte de veci înfăşat şi în iesle culcat, păstorii din Bethleem, cei veniţi să I se închine, au vestit cuvântul grăit lor de înger despre acest Copil iar Maria a păstrat toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa. Trecând apoi o săptămână, L-au tăiat împrejur după legea lui Israel, ca pe un prunc de parte bărbătească de opt zile; Luând smerenia şi răbdarea ta, de Dumnezeu Născătoare, Îi cântăm Celui veşnic: Aliluia!

Icosul al 2-lea:
Cugetarea având-o întărită în Dumnezeu şi ţinând Legea Domnului, în a patruzecea zi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, părinţii L-au adus pe Iisus la Ierusalim ca să Îl închine Lui Dumnezeu şi să dea jertfă, precum s-a scris în Legea Domnului, pentru care îţi cântăm acestea:
Bucură-Te, că pe Făcătorul lumii întru împlinirea Legii în templul din Ierusalim L-ai adus;
Bucură-Te, că acolo cu bucurie de către bătrânul Simeon ai fost întâmpinată;
Bucură-Te, ceea ce între femei una eşti curată şi binecuvântată;
Bucură-Te, căci crucea ta, cea cu suferinţe împodobită, cu smerenie o ai purtat;
Bucură-Te, că voia cea dumnezeiască niciodată nu ai călcat;
Bucură-Te, căci prin tine chipul smereniei şi al răbdării l-ai ivit;
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, care prefacii în bucurie întristarea noastră!

Condacul al 3-lea:
Întărită cu putere de sus au fost la auzul cuvintelor bătrânului Simeon, cel ce ţi-a grăit, Maică a Domnului: "Iată, Acesta este pus spre căderea şi ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri iar prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi". Atunci mâhnire mare a străpuns inima Născătoarei de Dumnezeu, ce a strigat cu durere Celui de sus: Aliluia!

Icosul al 3-lea:
Având Irod dorinţa să piardă Pruncul, trimiţând, a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflau de la magi. Însă din dumnezeiasca poruncă vestită în vis bătrânului Iosif de către îngerul Domnului, a fugit întreaga familie sfântă în Egipt şi acolo a locuit şapte ani până la moartea lui Irod, pentru care îţi cântăm cu umilinţă:
Bucură-Te, că întreaga strâmtorare a călătoriei o ai răbdat;
Bucură-Te, că toţi idolii ţării egiptului au căzut pentru că tăria Fiului Tău nu o au îndurat;
Bucură-Te, că şapte ani printre păgânii cei necredincioşi ai locuit;
Bucură-Te, Ceea ce împreună cu Pruncul-Copil, Cel dinainte de veci şi cu logodnicul tău în Nazaret ai venit;
Bucură-Te, ceea ce alături de bătrânul dulgher în sărăcie ai trăit;
Bucură-Te, că tot timpul trudindu-ne ţi l-ai petrecut;
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condacul al 4-lea:
Ca un vifor a cuprins-o mâhnirea pe Maica Preacurată, când pe drumul de la Ierusalim, Copilul Iisus nu l-au aflat. Pentru aceasta s-au întors în Ierusalim, căutându-L şi după trei zile L-au aflat în templu şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i. Iar mama Lui a zis către El: "Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi cu mine Te-am căutat îngrijoraţi". Şi El a zis către ei: "De ce oare să mă căutaţi? Oare nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu?" Iar Maica Lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:
Auzit-a Născătoarea de Dumnezeu că Iisus, străbătând toată Galileea, învăţa în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor şi s-a dus vestea despre el că pe toţi cei ce se aflau în suferinţe, fiind cuprinşi de multe feluri de boli şi de chinuri, pe demonizaţi, pe lunatici, pe slăbănogi El îi vindeca. Dar tu Maica Domnului, te-ai scârbit cu inima cunoscând că degrabă va veni ceasul când Fiul tău se va da jertfă pe Sine din pricina păcatelor lumii, pentru care te fericim, Maică mult-pătimitoare, strigând:
Bucură-Te, ceea ce pe Fiul tău L-ai dat spre slujirea poporului iudeu;
Bucură-Te, Ceea ce inima o ai avut îndurerată, dar supusă a rămas voii lui Dumnezeu;
Bucură-Te, că de potopul păcatelor lumea o ai scăpat;
Bucură-Te, căci capul şarpelui celui demult l-ai sfărâmat;
Bucură-Te, ceea ce pentru Dumnezeu te-ai făcut jertfă vie;
Bucură-Te, cea binecuvâtată, Domnul este cu tine;
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condacul al 5-lea:
Propovăduind împărăţia cerurilor pe pământ, Iisus vădea mândria fariseilor, cei ce se credeau a fi drepţi iar aceştia ascultând pildele Lui, au înţeles că despre ei vorbeşte şi căutând să-L prindă s-au temut de popor pentru că îl socotea prooroc. Văzând acestea, Maica lui Dumnezeu se îndurera pentru Fiul cel iubit, temându-se să nu-l omoare şi striga cu durere: Aliluia!

Icosul al 5-lea:
Văzând unii dintre iudei învierea lui Lazăr, s-au dus la farisei şi le-au spus cele ce făcuse Iisus, iar Caiafa care în anul acela era arhiereu le-a zis: "Ne este mai de folos să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul". Şi din ziua aceea s-au hotărât ca să-L ucidă; şi noi strigăm către tine Preacurată:
Bucură-Te, că pe al lumii Mântuitor L-ai născut;
Bucură-Te, ceea ce capul mântuirii noastre te-ai făcut;
Bucură-Te, că mai înainte de veci să fii Maica Mântuitorului nostru a fost hotărât;
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu ce cu pătimirea te-ai logodit;
Bucură-Te, binecuvântată, ceea ce Împărăteasa cerurilor te-ai făcut;
Bucură-Te, ceea ce pururea prin rugăciunea ta ne eşti scut;
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condacul al 6-lea:
Mai întâi propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu, iar în urmă vânzător, Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece Apostoli, a mers la arhierei să vândă pe Învăţătorul său. Iar aceştia s-au bucurat foarte şi au făgăduit să îi dea argint. Ci tu, Maica lui Dumnezeu, îndurerată pentru Fiul tău preaiubit ai strigat cu amar Celui de sus: Aliluia!

Icosul al 6-lea:
Strălucit-a ucenicilor lui Iisus ultima cină, unde Învăţătorul le-a spălat picioarele, arătând astfel chipul smereniei şi le-a grăit: "Unul dintre voi mă va vinde, cel ce mănâncă pâinea cu Mine". Ci noi, împrejur pătimind cu suferinţa Maicii lui Dumnezeu, îi strigăm:
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu, istovită de al inimii chin;
Bucură-Te, că toate le-ai îndurat în valea aceasta plină de suspin;
Bucură-Te, că în rugăciune liniştea ţi-ai găsit;
Bucură-Te, bucuria celor scârbiţi;
Bucură-Te, a tristeţilor noastre potolite;
Bucură-Te, Ceea ce din tina păcatelor eşti a noastră mântuire;
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condacul al 7-lea:
La Cina cea de taina, voind să-şi arate Domnul Iisus Hristos iubirea pentru neamul omenesc, binecuvântând a frânt pâinea şi dând ucenicilor a zis: " Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu" şi luând paharul şi mulţumind le-a dat zicând: "Beţi din acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor", mulţumind Bunului Dumnezeu pentru negrăita Sa milostivire pentru noi, îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea:
Semn nou al milostivirii Sale a arătat Domnul Ucenicilor Săi făgăduind să le trimită pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, carele de la Tatăl purcede şi va mărturisi despre El. Iar ţie Maică a lui Dumnezeu, de doua ori sfinţită de Sfântul Duh îţi strigăm:
Bucură-Te, ceea ce eşti al Duhului Sfânt sălaş;
Bucură-Te, că eşti prealuminat lăcaş;
Bucură-Te, cea în care Dumnezeu Cuvântul şi-a găsit încăpătoare cămară;
Bucură-Te, ceea ce ai rodit dumnezeiesc mărgăritar;
Bucură-Te, că ne deschizi uşile raiului prin naşterea ta;
Bucură-Te, că prin tine semnul milostivirii lui Dumnezeu ne-ai arătat;
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condacul al 8-lea:
Străin şi amar ne-a fost cuvântul, cum printr-un sărut Iuda Iscarioteanul l-a vândut pe Învăţătorul şi Domnul său, iar oştenii cu căpetenia şi slugile iudeilor L-au prins pe Iisus, L-au legat şi L-au dus mai întâi la Anna, mai marele preoţilor iar, apoi, la Caiafa-arhiereul. Iar Maica lui Dumnezeu aşteptând împlinirea sfatului aducător de moarte pentru Fiul Său Cel iubit, striga Celui de sus: Aliluia!

Icosul al 8-lea:
Mai-marii iudeilor L-au dus cu toţii pe Iisus în pretoriu, la Pilat din Pont, învinuindu-l a fi răufăcător; iar Pilat întrebându-L, Le-a răspuns că nu găseşte nici o vină în Dânsul, pentru care îţi strigăm:
Bucură-Te, că de mâhnire inima ţi-a sfâşiat;
Bucură-Te, că pentru Fiul tău lacrimi ai vărsat;
Bucură-Te, ceea ce fără de cârtire ca o roabă a Domnului toate le-ai îndurat;
Bucură-Te, că ai suferit şi ai plâns;
Bucură-Te, Împărăteasă a cerurilor şi a pământului, care rugăciunile robilor tăi le primeşti;
Bucură-Te, căci cu vas plin de harul Duhului Sfânt eşti;
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condacul al 9-lea:
Toate nemurile te fericesc, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, Stăpână şi Maica Izbăvitorului nostru ceea ce prin naşterea ta ai adus bucurie lumii întregi iar mai în urmă amărăciune adâncă te-a cuprins, văzând pe Fiul tău cel preaiubit fiind dat spre batjocură, bătaie şi la moarte. Ci noi, cu umilinţă îţi aducem cântare ţie, Preacurată, cântând Dumnezeului Celui Atotputernic: Aliluia!

Icosul al 9-lea:
Ritorii cei mult-grăitori nu pot a spune toate patimile îndurate de tine, Mântuitorul nostru, atunci când oştenii, împletind cununa din spini, Ţi-au pus-o pe cap şi Te-au îmbrăcat cu o mantie purpurie, zicând: „bucură-te, regele iudeilor", şi-Ţi dădeau palme. Ci, noi, Maică a lui Dumnezeu, cunoscând suferinţele tale îţi strigăm:
Bucură-Te, că pe Acela pe care L-ai alăptat, muncit fiind L-ai zărit;
Bucură-Te, că încununarea Lui cu spini ai privit;
Bucură-Te, ceea ce patimile Sale împreună cu El ai pătimit;
Bucură-Te, că părăsit de toţi ucenicii săi L-ai ştiut;
Bucură-Te, că osândit de judecători nedrepţi L-ai văzut;
Bucură-Te, ceea ce una eşti curată şi preabinecuvântată între femei;
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condacul al 10-lea:
Voind să Îl scape pe Iisus, Pilat le-a grăit iudeilor: "Avem obiceiul să vă eliberăm un întemniţat, voiţi să vă eliberez pe Regele Iudeilor?", iar ei au răspuns strigând: "Nu pe El, ci pe Baraba!". Preamărind pe Milostivul Dumnezeu, care a dat pe Fiul Său Unul născut la moartea pe cruce, pentru a ne mântui de moartea cea veşnică Îi strigăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea:
Zid şi îngrădire fii nouă, Stăpână, celor care suntem istoviţi de boli şi mâhniri, căci tu însăţi ai primit auzindu-i pe iudei strigând: "Răstigneşte-L!". Ci, acum, auzi-ne pe noi, cei ce-ţi strigăm:
Bucură-Te, Maică a milostivirii, care de la cei ce pătimesc cumplit, toată lacrima o depărtezi;
Bucură-Te, ceea ce lacrimă de umilinţă ne dăruieşti;
Bucură-Te, că pe cei gata să piară în păcate îi mântuieşti;
Bucură-Te, că niciodată nu ai rămas de ruşine solind pentru creştini;
Bucură-Te, că ne eşti izbăvitoare de patimi;
Bucură-Te, ceea ce inimii înfrânte îi dăruieşti bucurii;
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condacul al 11-lea:
Cântare preaumilită îi aducem Mântuitorului lumii, Cela ce la patimi de bunăvoie a mers, iar crucea şi-a purtat-o pe Golgota spre răstignire şi stăteau lângă crucea lui Iisus, Maica Lui şi sora Maicii Lui, Maria lui Cleopa şi Maria Magdalena. Deci, Iisus văzând pe Maica sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis Maicii Sale: "Femeie, iată Fiul tău!". Apoi a zis ucenicului: "Iată Maica ta!". Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Ci tu, Maica lui Dumnezeu văzând pe Fiul şi Dumnezeul tău pătimind pe cruce, strigai Celui de sus: Aliluia!

Icosul al 11-lea:
„Lumina mea, Dumnezeule mai înainte de veci şi Făcătorul a toată făptura, Doamne, cum înduri pătimind pe cruce" - aşa grăia plângând Fecioara Preacurată despre naşterea Ta cea străină. "Fiul meu, mai mărită am fost între toate maicile, dar, vai mie, privindu-te acum răstignit mă aprind cu rărunchii". Ci noi, auzind acestea, vărsăm lacrimi şi îţi strigăm:
Bucură-Te, că de bucurii şi veselie te-ai văduvit;
Bucură-Te, ceea ce pe Fiul tău de bunăvoie pătimind pe cruce l-ai privit;
Bucură-Te, ceea ce pe Copilul tău mult-iubit plin de răni fiind l-ai zărit;
Bucură-Te, Mieluşeaua care Copilul-ţi dus ca pe un miel la tăiere L-ai văzut;
Bucură-Te, că pe Izbăvitorul de rănile duhului şi ale trupului acoperit de răni L-ai zărit;
Bucură-Te, ceea ce Fiul tău înviat din morţi L-ai văzut;
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condacul al 12-lea:
Trimite-ne harul Tău Mântuitorule, Preamilostive, Cela ce pe cruce duhul ţi l-ai dat şi astfel zapisul păcatelor noastre l-ai rupt. "Iată Lumina Mea cea bună, Dumnezeul Meu s-a stins pe cruce", grăia Fecioara tânguindu-se: "Grăbeşte, Iosife, intră la Pilat şi cere-i să îl scoată de pe cruce pe Învăţătorul tău. Văzându-te plin de răni, fără de nici o slavă dezbrăcat pe cruce fiind, Copilul meu, prin suflet mi-a trecut sabia, după proorocirea Dreptului Simeon" - spunea Maica lui Dumnezeu strigând: Aliluia!

Icosul al 12-lea:
Cântând milostivirea Ta, Iubitorule de oameni, ne închinăm bogăţiei milelor Tale, Stăpâne, "Făptura Tă vrând să o mântuieşti, moarte ai primit" - graia Preacurata, ci prin Învierea Ta, Mântuitorule, miluieşte-ne pe noi toţi, care cu umilinţă îi strigăm Maicii Tale Preacurate:
Bucură-Te, că pe Domnul Cel Preabun fără de suflare l-ai zărit;
Bucură-Te, ceea ce ai sărutat trupul Fiului tău preaiubit;
Bucură-Te, că ai privit la lumina ta cum era străpus de moarte şi dezbrăcat;
Bucură-Te, ceea ce apoi mormântului l-ai încredinţat;
Bucură-Te, că trupul Său în giulgiu nou l-ai înfăşurat;
Bucură-Te, ceea ce l-ai văzut înviat;
Bucură-Te, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, care prefaci în bucurie întristarea noastră!

Condacul al 13-lea: (acest condac se zice de trei ori)
O, Maică prealăudată, ceea ce te-ai istovit de amărăciune, stând lângă crucea Fiului şi Dumnezeului tău, ascultă suspinele şi lacrimile noastre şi ne izbăveşte de mâhniri, boli şi moartea cea veşnică pe toţi cei ce nădăjduiesc la nespusa ta milostivire şi strigă lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Îngerul care binevestise păstorilorşi... şi Condacul 1: Alesei Fecioare Maria... .

RUGĂCIUNE:
O, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, ceea ce pentru curăţia ta şi pentru nenumăratele suferinţe îndurate de tine pe pământ, eşti mai presus decât toate fiicele pământului, primeşte suspinele noastre multîndurerate şi ne păzeşte sub acoperămâtul milostivirii tale, căci alt adăpost şi solire caldă în afară de tine nu avem, ci tu, îndrăznire având către Cel născut din tine, ajută-ne şi ne mântuieşte cu rugăciunile tale ca fără de oprelişti să ajungem în Împărăţia Cerurilor, unde împreună cu toţi sfinţii vom cânta lui Dumnezeu Celui în Treime, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tropar
Despietreşte inimile noastre cele învrăjbite, Născătoare de Dumnezeu, iar năvălirile celor ce ne urăsc le potoleşte şi toată strâmtorarea sufle¬tului nostru o conteneşte. Ridicând ochii la icoana ta cea sfântă ne umilim în faţa suferinţei şi milostivirii tale pentru noi şi rănile Ţi le sărutăm iar de săgeţile noastre care te străpung ne înfricoşăm. Ci tu Maică preamilostivă, nu ne lăsa să pierim în împietrirea noastră şi din pricina nemilostivirii celor apropiaţi, căci eşti cu adevărat despietrirea inimilor învrăjbite.

Icoana Maicii Domnului "Despietrirea inimilor învrăjbite"

Icoana Maicii Domnului "Despietrirea inimilor învrăjbite" simbolizează proorocirea bătrânului Simeon de-Dumnezeu-primitorul, care a grăit către Maica lui Dumnezeu: "Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca un semn care va stârni împotrivirea şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi" (Luca 2,34 - 3,5). În Sfânta Scriptură, cifra şapte semnifică plinătatea a ceva, în cazul de faţă a amărăciunii şi a "tristeţii şi durerii inimii". Această icoană se mai numeşte şi "Proorocirea lui Simeon". În Rusia, copiile acestei icoane s-au preaslăvit prin numeroase vindecări. Astfel, în anul 1830, în oraşul Vologda, s-a stins epidemia de holeră după o procesiune cu icoanele "Semistrelnaya" şi "Semigorodnaia" (Icoana celor şapte oraşe). În faţa acestei icoane se fac rugăciuni şi pentru împăciuirea celor învrăjbiţi. Icoana este prăznuită la 13 august.

A se vedea şi